การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล บทความทางวิชาการ งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
ผศ,.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา พรสวรรค์  สุวรรณธาดา.  ๒๕๕๔. “แม่พลอยกับเฟมินิสต์” มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์. ๒๘,๓

(กันยายน-ธันวาคม) : ๕๑-๗๒.

พรสวรรค์  สุวรรณธาดา.  ๒๕๕๓. “สตรีในวรรณกรรม : พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕” ในมารศรี

สอทิพย์(บรรณาธิการ). ยืนยงจงรักเบื้องบาทมูล. ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์,๑-๑๙.

พรสวรรค์  สุวรรณธาดา.  ๒๕๕๒. “มโนทัศน์สตรีนิยม : ความเสมอภาคหญิงชายในนวนิยายไทย” มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์.  ๒๖,๓ (กันยายน-ธันวาคม) : ๒๙-๕๒.

พรสวรรค์  สุวรรณธาดา.  ๒๕๕๑.  “นวนิยายลาว : ภาพลักษณ์ของการปฏิวัติจริงหรือ ?”มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์.  ๒๕,๓ (ตุลาคม-ธันวาคม)

พรสวรรค์  สุวรรณธาดา.  ๒๕๔๘.  “ภาพสะท้อนสังคมลาวจากกวีนิพนธ์”. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง.

๑,๑ (มกราคม-เมษายน) : ๕๕-๘๓.

พรสวรรค์  สุวรรณธาดา.  2548.  วิถีทรรศน์ในวรรณกรรมลาว  :  กวีนิพนธ์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์. ๒๓,๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) : ๓๔-๕๓.

พรสวรรค์  สุวรรณธาดา. ๒๕๔๕. “ท้าวอภัยนุราชปีศาจสิง?”. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์. ๑๙, ๒

(มกราคม-มีนาคม) : ๖๘-๗๖.

พรสวรรค์  สุวรรณธาดา.  ๒๕๔๓. “ภาษา  วรรณคดี และวัฒนธรรมลาว”.  สารมิตรภาพไทย-ลาว.

๗, ๓ (กรกฎาคม – กันยายน) : ๒๓-๒๕.

พรสวรรค์  สุวรรณธาดา. ๒๕๔๑. “ผญาลาว”. ในสุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์ (บรรณาธิการ).ถ้อยคิดถ้อย

เขียน. ขอนแก่น :ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๑๖๑-๑๗๔.

 

      พรสวรรค์ สุวรรณธาดา. วิถีทรรศน์ในวรรณกรรมลาว. ขอนแก่น:  ภาควิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๘.

พรสวรรค์ สุวรรณธาดา. ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมลาว. ขอนแก่น:  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗.

พรสวรรค์ สุวรรณธาดา. หมอลำกลอนกับการพัฒนา.กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๔.

พรสวรรค์ สุวรรธาดา.สรภัญญ์ : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับบทบาทในสังคมอีสาน. ขอนแก่น:  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๔.

 

  พรสวรรค์  สุวรรณธาดา. ๒๕๔๗. ร้อยกรองไทย. ขอนแก่น : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

๕.๔ เอกสารประกอบการสอนพรสวรรค์ สุวรรณธาดา. “ร้อยกรองไทย”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาร้อยกรองไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๘.

พรสวรรค์ สุวรรณธาดา. “วรรณคดีวิจารณ์”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวรรณคดีวิจารณ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พรสวรรค์ สุวรรณธาดา. “วรรณกรรมกับทัศนศิลป์”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวรรณกรรมกับทัศนศิลป์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พรสวรรค์ สุวรรณธาดา. “วรรณคดีและวรรณกรรมไทย”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

วรรณคดีและวรรณกรรมไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พรสวรรค์ สุวรรณธาดา. “การเขียนเชิงสร้างสรรค์”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร.“พินิจพระพุทธศาสนาในหลวงพระบาง”. พิมลธรรม. ปีที่ ๙, ฉบับที่ ๑, (มกราคม  ๒๕๔๘) : ๔๕–๕๒.

 

          –      พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร. ๒๕๕๘ . นิทานก้อมอีสาน: วิถีการบริโภคของพระสงฆ์กับการสร้างอารมณ์ขัน (รวมบทความพระพุทธศาสนา ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา และ        ชาติพันธุ์). ขอนแก่น : โรงพิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์.

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร. “ภาษาศาสตร์เบื้องต้น”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาศาตร์เบื้องต้น          ภาควิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๖.

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร. “พุทธวิธีการสอน”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพุทธวิธีการสอนสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๘.

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร. “การสอนภาษาไทย”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสอนสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๘.

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร. “ภาษาศาสตร์สำหรับครู”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร. “ภาษาศาสตร์ภาษาไทย”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร. “วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา     จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

 

 

พระรชต กตปุญฺโญ  พระรชต กตปุญฺโญ. (๒๕๖๐). การศึกษากรุณารสที่ปรากฏในกลอนแหล่อีสานเรียกวิญญาณ. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หน้า ๑๑๒๕-๑๑๓๒.

พระรชต กตปุญฺโญ. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”ผญาอีสาน”เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, หน้า ๗๙๗-๘๐๔.

 

พระรชต กตปุญฺโญ และ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๐) “การพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธ ในการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. ขอนแก่น :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตขอนแก่น.

 

   พระรชต กตปุญฺโญ. “หลักการและปรัชญาการศึกษา”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระรชต กตปุญฺโญ. “ภาษาและวัฒนธรรม”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระรชต กตปุญฺโญ. “การพัฒนาทักษะการอ่าน”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาทักษะการอ่าน  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระรชต กตปุญฺโญ. “การจัดการเรียนรู้”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  การจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระรชต กตปุญฺโญ. “วัฒนธรรมไทย”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วัฒนธรรมไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระรชต กตปุญฺโญ. “การพัฒนาหลักสูตร”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนา        หลักสูตร  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

 

 

 

 

 พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก.. (๒๕๖๐). ความเป็นหญิงของพระนางมัทรีในมหาชาติสำนวนอีสาน. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หน้า ๑๑๓๓-๑๑๔๑.

พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”ผญาอีสาน”เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, หน้า ๗๙๗-๘๐๔.

 

พระรชต กตปุญฺโญ และ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๐) “การพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธ ในการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. ขอนแก่น :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตขอนแก่น.

 

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “วิวัฒนาการของภาษาไทย”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิวัฒนาการของภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “หลักภาษาไทย”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา”.

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “การพัฒนาทักษะการเขียน”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทักษะการเขียน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “การวิจัยทางการสอนภาษาไทย”.เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิจัยทางการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

 

 

 

นายบัวลัย  สุวรรณหาร  

 

บัวลัย สุวรรณหาร. “สังคมวิทยาศาสนาสำหรับครู”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมวิทยาศาสนาสำหรับครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา          จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๖.

บัวลัย สุวรรณหาร. “วาทการ”เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวาทการ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

บัวลัย สุวรรณหาร. “คติชนวิทยา”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคติชนวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.

บัวลัย สุวรรณหาร. “ความเป็นครูวิชาชีพ”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๖.

บัวลัย สุวรรณหาร. “หลักภาษาไทย”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๖.

บัวลัย สุวรรณหาร. “จิตวิทยาสำหรับครู”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๖.

 

 

 

 

 

นายนิพนธ์    เหลาหา นิพนธ์ เหลาหา และ รักถิ่น เหลาหา. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้

จริงโดยใช้ทฤษฏีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ บนห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

          สร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๐.

 

     นิพนธ์  เหลาหา.  บอกเล่ามรดกวัฒนธรรมอีสาน. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเครือข่ายสื่อวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียง ๑๐ จังหวัด. ๒๕๕๖.

    ๕.๔ เอกสารประกอบการสอนนิพนธ์  เหลาหา.  ภาษาไทยพื้นฐาน. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สาขาวิทยบริการชุมแพ.   ฉบับถ่ายเอกสาร. ๒๕๕๗.

นิพนธ์  เหลาหา. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. เอกสารประกอบการสอน

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร.

๒๕๕๙

นิพนธ์  เหลาหา. “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร.  ๒๕๕๙

นิพนธ์  เหลาหา. การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การเรียนการสอน. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร. ๒๕๕๙.

นิพนธ์  เหลาหา.  การวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย. เอกสารประกอบการสอนรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร. ๒๕๕๙.

นิพนธ์  เหลาหา.   “คู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร. ๒๕๕๙.

นิพนธ์  เหลาหา.   “วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ ” เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวรรณกรรมกับทัศนศิลป์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร. ๒๕๕๙.

นิพนธ์  เหลาหา. “คู่มือการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย : จากหลักสูตรสู่ห้องเรียน เอกสารประกอบการสอนวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร.  ๒๕๖๐

นิพนธ์ เหลาหา. “หลักการใช้ภาษาไทย”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้ภาษาไทยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐.

นิพนธ์ เหลาหา. การสร้างและใช้คำตามหน้าที่คำ ๗ ชนิดในภาษาไทย.  บทเรียนโปรแกรมเสริมการเรียน รายวิชาการใช้ภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร. ๒๕๖๐.

นิพนธ์  เหลาหา. ศิลปะการสร้างและใช้ประโยคสื่อสารชนิดประโยคความเดียว.  บทเรียนโปรแกรมเสริมการเรียน รายวิชาการใช้ภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหา   จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร. ๒๕๖๐.

นิพนธ์  เหลาหา.  ศิลปะการสร้างและใช้ประโยคสื่อสารชนิดประโยคความรวม. บทเรียนโปรแกรมเสริมการเรียน รายวิชาการใช้ภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหา   จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร. ๒๕๖๐.

นิพนธ์  เหลาหา.  ศิลปะการสร้างและใช้ประโยคสื่อสารชนิดประโยคความซ้อน. บทเรียนโปรแกรมเสริมการเรียน รายวิชาการใช้ภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหา   จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร.  ๒๕๖๐.

นิพนธ์ เหลาหา. “สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย”.  เอกสารประกอบการสอน

รายวิชาสัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐.

นิพนธ์ เหลาหา. “การวิจัยทางการสอนภาษาไทย”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

การวิจัยทางการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐.

นิพนธ์  เหลาหา.  ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องประโยคความซ้อน. เอกสารประกอบการสอนการวิจัยทางการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐.

นิพนธ์ เหลาหา. “การจัดการเรียนรู้”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐.

 

 

 

 

 

นายณัฐพงษ์    ขจรแสงเจริญ      ณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ. “Basic English”.  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา Basic English

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐.

ณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ. “Writing For Specific Purposes”.  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา Writing For Specific Purposes สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐.

ณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ. “Advance English”.  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา Advance English สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐.