บุคลากรประจำหลักสูตร

 

 

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
 

33026101_968708123298636_1357185798402736128_nผศ,.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา

 

 

 

 

 

 

 

ประธานหลักสูตร

 

 

 

 

 

กศ.บ. (ภาษาไทย)

กศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

ปร.ด. (ภาษาไทย)

 

 

33103020_968708073298641_7823618632897789952_nพระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา)

ศศ.ม.(ไทยคดี)

กศ.ม.(ภาษาไทย)

ปร.ด. (ภาษาไทย)

 

33079988_968708109965304_7129669071687122944_nพระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)

ศศ.ม. (ภาษาไทย)

 

33057418_968708063298642_4613797733587746816_nนายบัวลัย  สุวรรณหาร

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

พธ.บ. (สังคมศึกษา)

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

33096403_968708133298635_3974340161923186688_nนายนิพนธ์    เหลาหา

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)

 

33139986_968709199965195_2096525192472821760_nนายณัฐพงษ์    ขจรแสงเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

 

33045742_968708096631972_9029365954617802752_nพระรชต กตปุญฺโญ 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)

 

33117482_968708143298634_6777224484874092544_nนายอภิรัตน์  เวียงสีมา

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

พธ.บ. การสอนภาษาไทย