ประวัติการจัดตั้งและเปิดหลักสูตร

ประวัติการจัดตั้งและเปิดหลักสูตร

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

                              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการขอเปิดสอน วิชาเอกการสอนภาษาไทย ภายใต้คณะครุศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเปิดทำการเรียนการสอน ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ มีนิสิตสำเร็จการศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๒๕ รูป และดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมา

                              จากนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนมาที่ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้ทำการปรับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จากเดิมเป็นหลักสูตร ๔ ปี เป็นหลักสูตร ๕ ปี โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาจำนวน ๑๒ รูป และ สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐ รูป จากนั้นจึงได้เปิดรับนิสิตคฤหัสถ์เข้าศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการเปลี่ยนชื่อปริญญาจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตร ๔ ปี เป็นหลักสูตร ๕ ปี จนถึงปัจจุบัน โดยมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชครูได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย

                              ปัจจุบัน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้  มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาและสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จำนวน ๕๐ รูป/คน