แผนการจัดการเรียน

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๘  หน่วยกิต
      ๑.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒)(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
      ๑.๒ วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต
      ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๑  หน่วยกิต
      ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๖  หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)
๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖)
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕)
รวมหน่วยกิต ๒๐ (๔)

( )ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๐ หน่วยกิต
      ๑.๑ วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
      ๑.๒ วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๒ หน่วยกิต
      ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๗ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก** ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก** ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔)
๒.๒ วิชาชีพครู  ๕  หน่วยกิต
      ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาสำหรับครู ๓(๒-๒-๕)
      ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๒  หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ๒(๑-๒-๓)
รวมหน่วยกิต ๒๒

( )ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๘ หน่วยกิต
      ๑.๑ วิชาบังคับ  ๔  หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔)
      ๑.๒ วิชาเลือก  ๔  หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ๑๔  หน่วยกิต
      ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๖  หน่วยกิต
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย** ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)
      ๒.๒ วิชาชีพครู  ๕  หน่วยกิต
               ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต
๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕)
               ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๒  หน่วยกิต
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒(๑-๒-๓)
      ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๓  หน่วยกิต
               ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๓  หน่วยกิต
                           ๑) วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต
๒๐๔ ๒๐๑ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)
รวมหน่วยกิต ๒๒(๒)

( )ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๔  หน่วยกิต
      ๑.๑ วิชาบังคับ  ๔  หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม** ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔)
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๗  หน่วยกิต
      ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓  หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก** ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)
      ๒.๒ วิชาชีพครู  ๓  หน่วยกิต
               ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต
๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓(๒-๒-๕)
      ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๑  หน่วยกิต
               ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๑  หน่วยกิต
                           ๑) วิชาบังคับ  ๙  หน่วยกิต
๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์ ๓(๓-๐-๖)
๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ๓(๒-๒-๕)
๒๐๔  ๒๐๔ หลักภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)
                           ๒) วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต
๒๐๔  ๒๑๕ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย ๒(๒-๐-๔)
รวมหน่วยกิต ๒๑

( )ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  —-  หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒๑  หน่วยกิต
      ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา — หน่วยกิต

๐๐๐ ๓๕๕

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

(๒)(๑-๒-๔)

      ๒.๒ วิชาชีพครู  ๘  หน่วยกิต
               ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต

๒๐๐ ๓๐๖

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

๓(๒-๒-๕)

๒๐๐ ๓๐๗

การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

๓(๒-๒-๕)

               ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๒  หน่วยกิต

๒๐๐ ๓๑๑

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓

๒(๐-๔-๒)

      ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๔  หน่วยกิต
               ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๔  หน่วยกิต
                           ๑) วิชาบังคับ  ๑๑  หน่วยกิต

๒๐๔  ๓๐๕

วิวัฒนาการของภาษาไทย

๒(๒-๐-๔)

๒๐๔  ๓๐๖

ร้อยกรองไทย

๓(๓-๐-๖)

๒๐๔  ๓๐๗

คติชนวิทยา

๓(๓-๐-๖)

๒๐๔  ๓๐๘

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

๓(๒-๒-๕)

                           ๒) วิชาเลือก  ๓  หน่วยกิต

๒๐๔  ๓๑๖

วรรณคดีวิจารณ์

๓(๓-๐-๖)

 รวมหน่วยกิต

๒๒(๒)

( )ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  —-  หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒๐  หน่วยกิต

      ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต

      ๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖

๑(๑-๒-๔)

      ๒.๒ วิชาชีพครู  ๓  หน่วยกิต

               ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต

๒๐๐ ๓๐๘

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

๓(๒-๒-๕)

      ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๖  หน่วยกิต

               ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๖  หน่วยกิต

                           ๑) วิชาบังคับ  ๑๔  หน่วยกิต

๒๐๔  ๓๐๙

การใช้ภาษาไทย

๓(๒-๒-๕)

๒๐๔  ๓๑๐

การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย

๓(๒-๒-๕)

๒๐๔  ๓๑๒

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

๓(๓-๐-๖)

๒๐๔  ๓๑๑

วรรณกรรมเปรียบเทียบ

๓(๓-๐-๖)

๒๐๔  ๓๑๓

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

๒(๒-๐-๔)

                           ๒) วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต

๒๐๔  ๓๑๗ ภาษาไทยถิ่น

๒(๒-๐-๔)

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๒  หน่วยกิต

xxx xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

๒(๒-๐-๔)

 รวมหน่วยกิต

๒๒

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  —-  หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๖  หน่วยกิต

      ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา — หน่วยกิต

      ๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต

               ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  —  หน่วยกิต

               ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต

๒๐๐ ๔๑๒

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

๖(๐-๑๘-๐)

 รวมหน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   —-  หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๗  หน่วยกิต

      ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต

๐๐๐ ๔๕๗

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

๑(๑-๒-๔)

      ๒.๒ วิชาชีพครู  —  หน่วยกิต

               ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  —  หน่วยกิต

               ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  —  หน่วยกิต

      ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๖  หน่วยกิต

               ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๖  หน่วยกิต

                           ๑) วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต

๒๐๔  ๔๑๔

บัณฑิตนิพนธ์ทางการสอนภาษาไทย

๓(๐-๖-๖)

                           ๒) วิชาเลือก  ๑๓  หน่วยกิต

๒๐๔  ๔๑๘

ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย

๓(๓-๐-๖)

๒๐๔  ๔๑๙

ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์

๓(๓-๐-๖)

๒๐๔  ๔๒๐

สำนวนไทย

๒(๒-๐-๔)

๒๐๔  ๔๒๑

สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย

๓(๓-๐-๖)

๒๐๔  ๔๒๒

วรรณกรรมกับทัศนศิลป์

๒(๒-๐-๔)

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๔  หน่วยกิต

xxx xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

๒(๒-๐-๔)

xxx xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

๒(๒-๐-๔)

 รวมหน่วยกิต

๒๑