กิจกรรมเรารัก มจร.(Homeroom) ครั้งที่ ๖ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ครั้งที่ ๓

0

                วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มจร วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จิตอาสา: การทำกิจกรรมกับการเป็นครูมืออาชีพ” โดยคุณครูชานนท์ อรัญสาร ศิษย์เก่า พธ.บ. การสอนภาษาไทย จากนั้นเลือกตั้งประธานชมรมภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งได้แก่ สามเณรกิตติกร ทองสีมะดัน นิสิตชั้นปีที่ ๑ และประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานในการจัดโครงการวันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet

Share.

About Author

Leave A Reply