โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)

0

                    ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป เเละความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) สำหรับนิสิตคฤหัสถ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ และปีที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ และวินัยของลูกเสือ ได้ฝึกความอดทน ฝึกทักษะชีวิต และเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ มีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้แก่นิสิต และวุฒิทางการลูกเสือซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในวิชาชีพครูต่อไป ตลอดจนได้ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตของนิสิต
ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ในอนาคตจะต้องได้การรับบรรจุเป็นข้าราชการครู การทำหน้าที่ครูที่ดี นอกเหนือจากการให้ความรู้ด้านวิชาการกับลูกศิษย์แล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การสอนทักษะชีวิต ซึ่งเป็นวิชานอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
                    ในการเป็นครูนั้น กิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่ามีความจำเป็นสำหรับครู ในการสอนทักษะชีวิต ทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการปรับตัว และทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกลูกเสือและเนตรนารี จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะไปเป็นครูในอนาคต
                    ทั้งนี้ ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)
                    โดย ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในกิจการของลูกเสือ และเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกิดทักษะทางการลูกเสือ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ในสถานศึกษาและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของการดำเนินชีวิตให้แก่เยาวชนลูกเสือ และเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ ของกิจการลูกเสือสืบไป การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนนิสิตและครูสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ที่เข้ารับ การฝึกอบรม จำนวน ๗๙ คน

ภาพข่าวโดยงานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply