MCUKK OPEN HOUSE เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ๒๕๖๓

0

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ “MCUKK OPEN HOUSE เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ๒๕๖๓” และชมนิทรรศการ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้เสนอผลการปฏิบัติงาน เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนให้แก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจ เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และให้โอกาสแก่นิสิตในการนำเสนอผลงานและแสดงความสามารถ ภายในงานยังกำหนดให้มีถนนคนเดิน เพลิดเพลินกับร้านอาหารน้ำดื่ม และกิจกรรมแสนสนุก จากนิสิต มจร.ขอนแก่น ทุกรูป/คน และเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯและโรงเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนอันจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน

        ในการนี้ หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีศิษย์เก่าเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ บัณฑิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในงาน MCU KK OPEN HOUSE 2020 วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ คือ

นายภาณุวัฒน์ มูลเพีย

“จากมหาเปรียญ ลูกมอชมพู สู่การเป็นข้าราชการครูที่อายุน้อยที่สุดในประเทศ”

จุดเด่น  ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษา

          บวชเรียนจนเป็นมหาเปรียญ ใช้วุฒิ ป.ธ. ๓ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจนสามารถสอบบรรจุเป็นครูที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยด้วยอายุเพียง ๑๙ ปี

การศึกษา
– เปรียญธรรม ๓ ประโยค
– พธ.บ. การสอนภาษาไทย รุ่นที่ ๖๒
– ปัจจุบันรับราชการครู (ค.ศ.๑) โรงเรียนบ้านขนวน สพป.ขอนแก่น เขต ๕

        อีกทั้งยังนิสิตในหลักสูตรยังได้รับรางวัลอื่นๆ ในโครงการ “MCUKK OPEN HOUSE เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ๒๕๖๓” ดังนี้
ภาพกิจกรรม


Share.

About Author

Leave A Reply