โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสานศึกษา ๑ สำหรับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๑

0

          วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้เมตตามอบเข็มและบัตรอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ พร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ (ปี ๑) สำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ ๑

          โดยพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการบริหารวิชาชีพครู มจร.ขอนแก่น กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี การจัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสานศึกษา ๑ สำหรับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครูให้แก่นิสิต นิสิตทำความเข้าใจในเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังเจตคติที่ดีและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา เป็นการแนะนำแนวทางในการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิต ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา

          โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น   จำนวน ๖๓ รูป/คน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply