โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ ระยะสั้น”

0

                    วันที่ 24 และ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ  2563 ภายใต้หัวข้อ การจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ  ระยะสั้น” จัดโดยสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ และได้จัดทำหลักสูตรบริการวิชาการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่สอดคล้องสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม

                    ในการนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้มอบหมายให้ อาจารย์นิพนธ์ เหลาหา อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นผู้นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูสายการสอนและได้รับฟังแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง วิทยากร เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

IMG_2951
4
6
1
2
3
IMG_2931

Previous
Next

Share.

About Author

Leave A Reply