พิธีไหว้ครู “35 ปี ครุวันทามหาจุฬาลงกรณ” ประจำปีการศึกษา 2563

0

                    วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู “35 ปี ครุวันทามหาจุฬาลงกรณ” ประจำปีการศึกษา 2563 ครู มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคนๆ หนึ่งจะเติบโตมีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ด้วยเหตุนี้ การบูชาครู จึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมา แต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

                    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้สนับสนุนให้คณาจารย์ และนิสิตในหลักสูตรเข้าร่วมพิธีไหว้ครู “ครุวันทามหาจุฬาลงกรณ” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นิสิตแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์และครู อาจารย์ แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสังคมไทยและผู้มีพระคุณ และให้นิสิตตระหนักถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

Share.

About Author

Leave A Reply