นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษไทย ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

0

                    วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษไทย ในรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 โครงสร้างรายวิชาหัวข้อ “วัจนภาษาและอวัจนภาษา” ได้กำหนดให้นิสิตจะต้องเรียนรู้นอกสถานที่ พระอาจารย์รชต กตปุณฺโญ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษไทย จึงได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้ารับการศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจาก นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
                    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ภาษามือเป็นหลักในการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน มี 2 รูปแบบ คือ
                    1. ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนลักษณะเฉพาะแบบสองภาษาตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
                    2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หลักสูตรสถานศึกษายึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และพัฒนาปรับปรุง พ.ศ.2560 ให้เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เรียนรู้เต็มศักยภาพมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะวิชาการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
                    นิสิตได้รับชมการแสดงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชื่อชุดการแสดงเชิญเที่ยวเมืองขอนแก่น กำกับการแสดง อาจารย์สุทิตย์ สิมมา อำนวยการแสดงผู้อำนวยการชนะ โนนทนวงษ์ นิสิตยังได้เรียนรู้การใช้ภาษามือเบื้องต้น โดยท่านอาจารย์สุทิตย์ สิมมา และอาจารย์อรุณี ศิริกุล ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษามือจากนั้นนิสิตได้เดินชมห้องแหล่งเรียนรู้ ต่างๆของทางโรงเรียน เช่น ห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ที่ร่วมรวมผลงานต่างๆของนักเรียนไว้ และห้องพฤกษศาสตร์แหล่งเรียนรู้เรื่องพืช
                    โดยมีนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ เจ้าหน้าที่ คณาจารย์จำนวน 35 รูป/คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย นักประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply