อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ภาระงานภายในหลักสูตรและรายวิชาที่สอน
1 boonsong3
อาจารย์บุญส่ง นาแสวง
   
2 sittipol2
อาจารย์สิทธิพล เวียงธรรม
   
3 supaporn2
ดร.สุภาพร บัวช่วย
   
4 anusorn2
อาจารย์อนุสรณ์ นางทะราช
   
5 chobผศ.ชอบ ดีสวนโคก    
6 sakorn2
อาจารย์สาคร ศรีระวรรณ
   
 7 uthai2
ดร.อุทัย วรเมธีศรี
   

ผู้ประสานงานหลักสูตร

ที่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ภาระงาน
1 suraponนายสุรพร ตุ่นป่า