ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา
๒,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๑,๐๐๐
๒,๗๐๐ ๕๐๐ ๒,๗๐๐ ๕๐๐
๒,๖๕๐ ๕๐๐ ๒,๖๕๐ ๕๐๐
๑,๒๐๐ ๕๐๐ ๑,๒๐๐ ๕๐๐