ประกันคุณภาพการศึกษา

  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) >> report_QA59
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) >> report_QA58_resize
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) >> report_QA57_resize