การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

           พิธิเปิดได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตขอนแก่นให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในปี้นี้ได้รีบเกียรติจากคณะกรรมการจำนวน ๕ รูป/ท่าน ดังนี้

๑) รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์                                    ประธาน 
๒) พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.                           กรรมการ
๓) พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร.                                กรรมการ
๔) ดร.ศตพล ใจสบาย                                                  กรรมการ
๕) ผศ.จักรแก้ว นามเมือง                                            กรรมการและเลขานุการ

            ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว : โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น