“MCUKK QA NEWS” เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

“MCUKK  QA  NEWS”

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. คณะผู้บริหาร ตรวจสอบการกรอกข้อมูล Esar 60 ระดับวิทยาเขตและดับหลักสูตร
ที่ห้องหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำวิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561
2. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำวิทยาเขตขอนแก่นประสานงานตรวจข้อมูล
esar 60 เพื่อเตรียมความพร้อมระดับหลักสูตร
3. ถอดประเด็น บทเรียน การประสานงานระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต