ขอนัดประชุมคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่างกันในระดับสำนัก วิทยาลัย และระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐