เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement plan) ระดับสำนัก และหลักสูตร