พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

___วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งการตรวจครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ได้จัดทำ “รายงานการประเมิน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและใช้เป็นเครื่องมือพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลการประเมินตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด และเพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะจากผลประเมินไปปรับปรุงแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการในการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมเอกสาร ตามองค์ประกอบที่๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ ๕ ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

ภาพ,ข่าว. โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น