พิธีไหว้ครู และพิธีอัญเชิญตราพระเกี้ยว ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู และพิธีอัญเชิญตราพระเกี้ยว ประจำปี ๒๕๖๐

___โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เข้าค่ายคุณธรรมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (สุนันท์ สุภาจาโร) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธี โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายรายงาน ดังนี้

___การไหว้ครูถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา กิจกรรมไหว้ครูมีความสำคัญ เป็นการส่งเสริมนิสิตให้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูตลอดจนเกิดความสำนึกในความเมตตาของครู ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น จึงเสนอจัดโครงการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อให้นิสิตแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์และครู อาจารย์
๒. เพื่อให้นิสิตเห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
๓. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
๔. เพื่อให้นิสิตมีกิจกรรมส่งเสริมและระลึกถึงผู้ให้ความรู้ปราสาทวิชา

___ในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรม
-พิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระบรม       รูปหน้าอาคารเรียน ๑๐๐ ปี
-ขบวนอัญเชิญภาพเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) และพระจุลมงกุฎพระเคี้ยวแก้ว           ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
-พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
-พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรารงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
-พิธีไหว้ครู
-พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแต่งตั้งคณะกรรมการนิสิต
-พิธีมอบโล่ให้กับนิสิตผู้มีเกียรติประวัติและผลงานดีเด่น
-พิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด

๑.ผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ในหัวข้อ “เกี่ยวกับครู”
๒.ผู้ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ครูยุคใหม่ไทยแลน์ 4.0”
๓.ผู้ชนะเลิศการประพันธ์บทกลอน ในหัวข้อ “ครูดีศรีมหาจุฬาฯ”
๔.ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “บุรพาจารย์สืบสาน มจร.”
๕.ผู้ชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “ครูในอุดมคติ”

-พิธีมอบรางวัล “ครูในดวงใจ”ประจำคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนิสิต ทั้งภาคปกตและสมทบ รวมถึงนิสิตระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑,๕๐๐ รูปคน งานนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น