วันภาษาไทยและวันรำลึกสุนทรภู่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ร่วมกับ ชมรมภาษาไทย

วันภาษาไทยและวันรำลึกสุนทรภู่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ร่วมกับ ชมรมภาษาไทย

___เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิตรศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการวันภาษาไทยและวันรำลึกสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้ คือ

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจนนิสิต นักศึกษาได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมี          ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๒. เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก
๓. เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางภาษาไทย ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม      อันเป็นรากเหง้าของความเป็นไทย

___โดยเฉพาะวันภาษาไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสำคัญเสด็จเข้าร่วมประชุมกับชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑ จึงถือเป็นวันภาษาไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
___สำหรับ ผู้ร่วมกิจกรรมโครงการประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โรงเรียนที่นิสิตสาขาการสอนภาษาไทย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๖๖ โรงเรียน จำนวนอาจารย์และนักเรียน
๑๐๐ รูป/คน  นิสิตนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยทุกชั้นปี จำนวน ๒๐๐ รูป/ คน   คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น ๓๕๐ รูป /คน

___สำหรับประวัติสุนทรภู่โดยสังเขปมีดังนี้
___บันทึกส่วนใหญ่มักระบุถึงต้นตระกูลของสุนทรภู่เพียงว่า บิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็นชาวเมืองอื่น ทั้งนี้เนื่องจากเชื่อถือตามพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง ชีวิตและงานของสุนทรภู่ ต่อมาในภายหลัง เมื่อมีการค้นพบข้อมูลต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับต้นตระกูลของสุนทรภู่แตกต่างกันออกไป นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ฝ่ายบิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ เมืองแกลง จริง เนื่องจากมีปรากฏเนื้อความอยู่ในนิราศเมืองแกลง ส่วนมารดาเป็นชาวเมืองฉะเชิงเทรา ชื่อแม่ช้อย ทว่าแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันค่อนข้างกว้างขวางคือ ตระกูลฝ่ายมารดาของสุนทรภู่เป็นชาวเมืองเพชรบุรี สืบเนื่องจากเนื้อความใน นิราศเมืองเพชร ฉบับค้นพบเพิ่มเติมโดยล้อม เพ็งแก้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙
___งานประพันธ์ของสุนทรภู่เท่าที่มีการค้นพบในปัจจุบันมีปรากฏอยู่เพียงจำนวนหนึ่ง และสูญหายไปอีกเป็นจำนวนมาก ถึงกระนั้นตามจำนวนเท่าที่ค้นพบก็ถือว่ามีปริมาณค่อนข้างมาก เรียกได้ว่า สุนทรภู่เป็น “นักแต่งกลอน” ที่สามารถแต่งกลอนได้รวดเร็วหาตัวจับยาก ผลงานของสุนทรภู่เท่าที่ค้นพบในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

นิราศ
• นิราศเมืองแกลง (พ.ศ. ๒๓๔๙) นิราศพระบาท (พ.ศ. ๒๓๕๐)
• นิราศภูเขาทอง (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๑ นิราศสุพรรณ (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๔)
• นิราศวัดเจ้าฟ้า (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๕ นิราศอิเหนา (คาดว่าเป็นสมัยรัชกาลที่ ๓)
• รำพันพิลาป (พ.ศ. ๒๓๘๕) นิราศพระประธม (พ.ศ. ๒๓๘๕) นิราศเมืองเพชร (พ.ศ. ๒๓๘๘)
นิทาน
• โคบุตร พระอภัยมณี เป็นผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่ ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นสุดยอดวรรณคดีไทย            ประเภทกลอนนิทาน
• พระไชยสุริยา ลักษณวงศ์ สิงหไกรภพ
• สุภาษิต ได้แก่ สวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท
• บทละคร
มีการประพันธ์ไว้เพียงเรื่องเดียวคือ อภัยนุราช ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔
บทเสภา ได้แก่ ขุนช้างขุนแผน เสภาพระราชพงศาวดาร
บทเห่กล่อมพระบรรทม เท่าที่พบมี ๔ เรื่องคือ
• เห่เรื่องพระอภัยมณี เห่เรื่องโคบุตร เห่เรื่องจับระบำ เห่เรื่องกากี

___ด้านงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดังนี้
___การประกวดอ่านทำนองเสนาะในระดับประถมศึกษา ตีกรับขับเสภาระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวม ๒ ประเภท ๓ ระดับการศึกษา
___ส่วนการประกวดการแต่งกายตัวละครจากวรรณคดี มี ๒ ระดับคือระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

___งานนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น