Monthly Archives: มิถุนายน 2018

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
วันที่ 25 -2 9 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพโดย : คุณวัชรพงษ์ ผาบจันดา