Daily Archives: 24/07/2017

การประชุมอบรมสัมมนา เรื่องกฎหมายใกล้สงฆ์

การประชุมอบรมสัมมนา เรื่องกฎหมายใกล้สงฆ์

___วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระราชปริยัติโสภณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเปิดการสัมมนา
เรื่องกฎหมายใกล้สงฆ์ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ: ในหัวข้อ “มนุษย์ พุทธ ไทย” จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. สัมมนาเรื่อง “กฏหมายควรรู้แก่พระสงฆ์” โดยได้รับเมตตาจาก พระราชปริยัติโสภณ,เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) ,กรมป่าไม้,นักกฏหมาย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มจร.ขอนแก่น ได้ร่วมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ จากเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ (จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดร้อยเอ็ด,จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม)
___งานนี้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมรับฟัง ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น