Daily Archives: 19/07/2017

วันบุรพาจารย์ และวันการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๐ “วันบุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬาฯ” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

วันบุรพาจารย์ และวันการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๐ “วันบุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬาฯ”
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

____วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มจร.ได้กำหนดจัดงานวันบุรพาจารย์ และวันการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๐ “วันบุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬาฯ” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อระลึกถึงคุณของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เป็นการแสดงถึงหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรมถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ องค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
๒. เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย บุรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์เกิดความรู้ ปัญญา สามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง ยังมีกิจกรรมเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

           ในภาคเช้ามีการบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการ “ผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้” จากนั้น มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดอุดมศึกษา (สกอ.)ครั้งที่ ๓๖ (พะเยาเกมส์), มอบรางวัลแก่ผลงานที่ชนะการประกวด “ผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้” และกล่าวปาฐกถา “วันบุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬาฯ” ในภาคบ่ายมีพิธีรดน้ำขอพรจากคณาจารย์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
ในงานนี้ มีพระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ มจร. วิทยาเขตขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุม ณ อาคารมหาวิชิราลงกรณ์ ๔๘ พรรษา ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ.ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น