โครงสร้างอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช
ประธานหลักสูตร

อาจารย์จีระ ศรเสนา

นายจีระ  ศรเสนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รัฐศาสตร์)

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รัฐศาสตร์)

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รัฐศาสตร์)