โครงสร้างอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 


20751238_1879113958782518_1982543292_n
ดร.สุรพล พรมกุล
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

20707427_1879113965449184_1725294808_nนายจีระ  ศรเสนา
อาจารย์

20731204_1937875783152425_936520870_nผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รัฐศาสตร์)

 

20750920_1879113982115849_9140360_nผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รัฐศาสตร์)

 

20731144_1879113962115851_262836378_nผศ.ประกอบ มีโคตรกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (มนุษยวิทยาและสังคมวิทยา)