ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

งานวิจัย

พ.ศ. เรื่อง หมายเหตุ
2561 นโยบายภาครัฐ: การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของวัฒนธรรมอีสาน <อ่านต่อ>
2561 การสร้างเครือข่ายการพึ่งตนเองของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <อ่านต่อ>