ค่าหน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายการศึกษา

 ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา
๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ๒๕๐๐
๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ๒๕๐๐
๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ๒๕๐๐
๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ๒๕๐๐