คณาจารย์ประจำหลักสูตร

0

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

(ป.เอก/ป.โท.ป.ตรี)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทำงาน
๑.  

086-1758551

ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช

 Ph.D. Political Science รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร พธ.บ. เศรษฐศาสตร

 

Dr.B.R.Ambedkar U

ม.ณิวัฒนา

ม.มหาจุฬา

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒.  

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล

Ph.D.Political Science ศศ.ม.สังคมศาสตรเพื่อการ พัฒนา ศน.ม.รัฐศาสตรการปกครอง พธ.บ.สังคมศึกษา ศึกษา Magadh U. มรภ.เลย

ม.มหามกุฏ

ม.มหามกุฏ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๓.  

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล

ผศ.ดร.บุรินทร์  ภู่สกุล

Ph.D. Political Science M.A. Political Science B.A. Politics Marathwada Marathwada U. of Poona ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕
๔.  

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี

 

Ph.D. Political Science M.A. Entire Politics พธ.บ. สังคมศึกษา Magadh U. U.of Poona

ม.มหาจุฬา

๑ เมษายน ๒๕๓๔
๕.  

อาจารย์จีระ ศรเสนา

อาจารย์จีระ ศรเสนา

อ.จีระ ศรเสนา

ศศ.ม. พัฒนาสงัคม ค.บ.การแนะแนวการศึกษา ม.ขอนแกน วค.อุดรธานี ๑๔ พฤษาคม ๒๕๓๓
๖. นางสาวลักคณา อาดมนตรี (ศศ.บ,ศศ.ม. รัฐศาสตร์) ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวลักคณา อาดมนตรี

ผู้ประสานงานหลักสูตร

 

ศศ.บ รัฐศาสตร์

ศศ.ม.รัฐศาสตร์

ม.รามคำแหง ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply