ติดต่อเรา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ผู้ประสารงานหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธสาสนา ปริญญาเอก
  • พระสำรอง  สญฺญโต
  • โทร 0862216228
  • E-mail : sanya2515__15@hotmail.com, msamrong84@gmail.com