พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.

ผู้อำนวยการหลักสูตรพระพุทธศาสนา (โท,เอก)

สถานที่เกิด 70 หมู่ 1 ตำบลยางอ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตรจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ รองเจ้าอาวาส
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดโนนศิลา บ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ.(รัฐศาสตร์), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), Ph.D. (Buddhist studies)
งานคณะสงฆ์ รองเจ้าอาวาสวัดโนนศิลา บ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นเลขานุการกรรมการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น” ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะมลพิษตามแนวทางพระพุทธศาสนา” ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบันของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น”ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง“การสร้างจิตสำนึกร่วมของชุมชนในประชาคมและสังคมอาเซียน:วิเคราะห์แนวคิด มุมมองและขบวนการสร้างผ่านประเพณีสงกรานต์” พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “สิกขาบทปริทัศน์: ศึกษาข้อถกเถียงและการตีความศีลในพระพุทธศาสนา” พ.ศ. ๒๕๖๐เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนความหลาหลายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในภาคอีสานตอนล้างของประเทศไทย”
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ๑.บทความวิจัย ๑.๑ THE MODERATION IN THE FOUR REQUISITES OF LIFE ปีที่ตีพิมพ์ : 2011 แหล่งที่ตีพิมพ์ : International Conference on ASEAN: Social, Cultural, and Economic Dimensions by Faculty of Humanities and Sciences, Mahasarakhan University ๑.๑.๒ Conceptual and Functional Aspects of Moderation (mattuññutā) in the Theravada Buddhist Tradition ปีที่ตีพิมพ์ : 2012 แหล่งที่ตีพิมพ์ : International conference : School of Buddhist Studies and Civilization Gautam Buddha University India ๑.๑.๓ Buddhist Consumptive principle states and their values ปีที่ตีพิมพ์ : 2012 แหล่งที่ตีพิมพ์ : เอกสารตีพิมพ์ประกอบการประชุมสัมมนาบทความทางวิชาการ นานาชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต อุบลราชธานี ๑.๑.๔ สาระสำคัญของพระสูตรมหายาน ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๓ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารพุทธศาสตร์-ปรัชญาปริทรรศ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ ๑.๑.๕ เดลี สู่ดินแดนแห่งธรรม ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๕ แหล่งที่ตีพิมพ์ : รายงานโครงการศึกษาดูงานประเวียนนาม: พิมพ์ที่ หจก.ขอนแก่น การพิมพ์, ถ.รื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, ๒๕๕๕ ๑.๑.๖ พระพุทธเจ้ากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๖ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, วิทยาเขตขอนแก่น, ISSN 1905- 1603 ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑.๑.๗ พระพุทธศาสนากับการอุ้มบุญ ปีที่ตีพิมพ์: ๒๕๕๗ แหล่งที่ตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “การบูรณาการ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน ในประประชาคมอาเซียน” Integrating Buddhism and Modern Science for Sustainable Development of Thailand in ASEN Community. ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๑.๑.๘ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑.๑.๙ The Essence of Buddhism (Dukkha is for Seeing, but Sukha is for Living) ปีที่ตีพิมพ์ : 2015 แหล่งที่ตีพิมพ์ : Dhammathas Academic Journal Vol. 18 No. 3 (September - December 2018) Special Issue ๑.๑.๑๐ การปฏิรูปการเลือกตั้งไทยตามหลักธรรมาธิปไตย ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๖๑ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ ๑.๑.๑๑ การสร้างจิตสำนึกร่วมในพระพุทธศาสนา ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๖๑ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) ๑.๑.๑๒ ประเด็นข้อถกเถียงและการตีความปาริสุทธิศีลในพระพุทธศาสนา ตีพิมพ์ : ๒๕๖๑ แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ๑.๑.๑๓ Book Review วิวาทะ (ความเห็นไม่ตรงกัน) ระหว่าง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับท่านพุทธทาสภิกขุในเรื่อง “จิตว่าง” ตีพิมพ์ : ๒๕๖๑ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ ๑.๑.๑๔ Book Review วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด ตีพิมพ์ : ๒๕๖๑ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ ๑.๑.๑๕ Book Review วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม ตีพิมพ์ : ๒๕๖๑ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ ๑.๑.๑๖ ความทุกข์ของสตรีตามทัศนะในพระพุทธศาสนาเถรวาท ตีพิมพ์ : ๒๕๖๑ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑.๑.๑๗ การแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุและกามโภคี ตีพิมพ์ : ๒๕๖๒ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิ่งหาคม ๒๕๖๒ ๑.๑.๑๗ ศีล 5 ในพระพุทธศาสนาและอนุพรตในศาสนาเชน ตีพิมพ์ : ๒๕๖๒ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ ๑.๑.๑๘ ความพอเพียงกับวิถีสังคมไทย ตีพิมพ์ : ๒๕๖๒ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ ๑.๑.๑๘ Book Review งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ตีพิมพ์ : ๒๕๖๒ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ๑.๒ บทความงานวิจัย ๑.๒.๑ การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะมลพิษ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา. ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๗ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสานวิชาการธรรมทรรศน์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา เขตขอนแก่น ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๗ ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ : journal of the 3rd National and the 1st International Conferences 2016 at M C U Khon Kaen ๑.๒.๒ ศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๖ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ๒๓ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๔.๓.๒.๓ วิเคราะห์องค์ ความรู้และสาระสำคัญของของรายวิชาขบวนการ พุทธใหม่ในโลกปัจจุบันของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๘ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ตีพิมพ์ : 2016 แหล่งที่ตีพิมพ์: journal of the 3rd National and the 1st International Conferences 2016 at M C U Khon Kaen ๑.๓ บทความวิจัย ๑.๓.๑ ศึกษาปัญหาการเรียนวิชา พระสูตรมหายานของนิสิตโปรแกรมอังกฤษ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (วิจัยในชั้นเรียน) ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๓ แหล่งที่ตีพิมพ์ : นิตยสารสาระวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฏาคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ ๑.๓.๒ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาธรรมประยุกต์เพื่อเสริมทักษะ การนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้กับสังคม (วิจัยในชั้นเรียน) ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๕ แหล่งที่ตีพิมพ์ : นิตยสารสาระวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปึที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฏาคม-ตุลาคม ๒๕๕๕ ๑.๓.๓ การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะมลพิษ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๗ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสานวิชาการธรรมทรรศน์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มีนาคม- มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑.๓.๔ An analytical Study of Buddhist Guidelines for Pollution Prevention and Solution ปีที่ตีพิมพ์ : 2016 แหล่งที่ตีพิมพ์ : journal of the 3rd National and the 1st International Conferences 2016 at M C U Khon Kaen ๑.๓.๕ ศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๖ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ๒๓ พฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑.๓.๖ วิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของของรายวิชาขบวนการพุทธ ใหม่ในโลกปัจจุบันของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๘ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ๒. บทความวิจัย พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.(๒๕๕๓).ศึกษาปัญหาการเรียนวิชา พระสูตรมหายานของนิสิต โปรแกรมอังกฤษ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.นิตยสารสาระวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม. ๒๕๕๓. หน้า ๗๕. พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.(๒๕๕๗).การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา ภาวะมลพิษ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา.วารสารวิชาการธรรมทรรศน์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๗.หน้า ๖๖. (TCI 2) พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.(2016).An analytical Study of Buddhist Guidelines for Pollution Prevention and Solution.Journal of the 3rd National and the 1st International Conferences.2016 at M C U KhonKaen.2016.(Proceeding) หน้า ๑๗. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐. หน้า ๑๗ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.(๒๕๕๖). ศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น.แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา ปริทรรศน์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ๒๓ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖. หน้า ๑. (TCI 2) พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘).วิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของของรายวิชา ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบันของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา เขตขอนแก่น. วารสารการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.๒๕๕๘. (Proceeding) หน้าที่ ๙๗. ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.(๒๕๕๙). การสร้างจิตสำนึกร่วมของชุมชนในประชาคมและสังคม อาเซียน: วิเคราะห์แนวคิด มุมมองและขบวนการสร้างผ่านประเพณีสงกรานต์. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ฉบับพิเศษ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. แนวคิด ประวัติศาสตร์ มุมมอง ความสัมพันธ์และขบวนการสร้าง จิตสำนึกร่วมผ่านประเพณีสงกรานต์. วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต ขอนแก่น. (Proceeding)วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐.หน้า ๒๙๐๒. สิกาบทปริทัศน์: ศึกษาข้อถกเถียงและการตีความศีลในพระพุทธศาสนา. วารสานธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน กมราคม-เมษายน ๒๕๖๑. หน้า ๒๑๑.
ตำราวิชาการ 1. ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา: ISBN : 978-616-300-351-5 พิมพ์ที่ : เอมี่ ก็อปปปี้ เซ็นเตอร์ เลขที่ 88/27 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือ จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-306-845, 085-0101395 2.พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา : ISBN: 978-616-300-482-6 พิมพ์ที่ : เอมี่ ก็อปปปี้ เซ็นเตอร์ เลขที่ 88/27 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือ จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-306-845, 085-0101395 3.จาริกบุญจาริกธรรม: ISBN : 978-616-497-156-1 พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์คลัง นานาวิทยา, ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000. Tel. ๐๔๓-๓๒๘๕๘๙, Fax. ๐๔๓-๒๓๘๕๙๒ Mobile. 081-7174207. e-mail: klugpress@hotmail.com, arikahan@yahoo.com 4.ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงพุทธนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21: ISBN : 978-616-300-613-4 พิมพ์ที่ : เอมี่ ก็อปปปี้ เซ็นเตอร์ เลขที่ 88/27 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือ จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-306-845, 085-0101395
เอกสารประกอบการสอน 1.พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : ISBN : 978-616-300-478-9 พิมพ์ที่ : เอมี่ ก็อปปปี้ เซ็นเตอร์ เลขที่ 88/27 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือ จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-306-845, 085-0101395 2.พระพุทธศาสนามหายาน: ISBN : 978-616-300-138-2 พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์คลัง นานาวิทยา, ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000. Tel. ๐๔๓-๓๒๘๕๘๙, Fax. ๐๔๓-๒๓๘๕๙๒ Mobile. 081-7174207. e-mail: klugpress@hotmail.com, arikahan@yahoo.com 3.ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน: ISBN : 978-616-300-350-8 พิมพ์ที่ : เอมี่ ก็อปปปี้ เซ็นเตอร์ เลขที่ 88/27 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือ จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-306-845, 085-0101395
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔: ผ่านการอบพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โซนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๔: ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธยายพระไตรปิฏกและปฏิบัติธรรม: วันวิสาขา บูชา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕: ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จัดโดยสถาบันวิจัย พุทธศาสตร์ ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ (2011): Got certificate from Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University on August 20- 21, 2011 at Mahakarakham University, Thailand C.B. 2012: Got certificate from School of Buddhist Studies and civilization “international Conference onv “Introsprction on Buddhist Tradition” has on September 7-9, 2012 at Gautam Buddha University, India fh พ.ศ. ๒๕๕๗: ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อสอบกลาง (MCU TEST) ปีการศึกษา ๒๕๕๗; ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗” ณ ห้องประชุมภูเขาวงมรีสอร์ท ตำบลบลสาลิกา อำเภอเมือง จังหวัด นครนายก พ.ศ. ๒๕๕๗: ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางหัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรและบริการส่งเสริมการ เรียนรู้” ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๗: ได้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง พุทธศาสนากับ อุ้มบุญ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๖: ได้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการ “สัมมนาเทคนิคและแนงทางการให้ คำปรึกษาวิทยานิพนธ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้ใว้ ณ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๖: ได้เป็นกรรมการตัดสินงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘: ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและให้ความรู้เรื่องการ ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่าง วันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา เขตขอนแก่น ณ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘: ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ และ การเผยแพร่ผลงานวิจัย” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ลัย พ.ศ. ๒๕๕๘: ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “แนวคิดรูปแบบ วิธีการการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแผ่” ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘: ได้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๕ “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล” วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๙: ได้ผ่านการอบรมโครงการสัมมนาร่วมกับยัณฑิตศึกษา “ทิศทางการบริหาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙: ได้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” วันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2016: the 3rd National and the 1st International Conferwences 2016 at “integration of Buddhism with Research to Develop a Sustainable Society” at M C U KhonKaen พ.ศ. ๒๕๕๙: ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐: ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการจัดเก็บเอกสารให้สอดรบกับ SAR ภายใต้หัวข้อ “เขียน SAR อย่างไรให้ถูก เขียนให้โดน” ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐: ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐: ได้ผ่านการอบรมสัมมนาแนวทางการบริหารหลักสูรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ การศึกษา ในโครงการพัฒนาบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐: ได้ผ่านการอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. ประจำปีการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๐: ได้ผ่านการอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐: ได้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิต วิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐: ได้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการะประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑: ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิชาการและทบความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑: ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาการเรียนการอสอนออนไลน์ (MCU e-Learning and e-Testing) ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑: รายงานการประเมินผลปฏิบัติการพัฒนารายวิชาการเรียนการอสอนออนไลน์ (MCU e-Learning and e-Testing) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑: ได้ผ่านการอบรมโครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (จัดอบรม ณ ห้องประชุม ๔๐๘ เสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช วันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑: ได้ผ่านการอบรมอบรมหลักสูตร Google Suite for Education วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑: ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำกรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) แบบบูรณาการและการใช้ระบบ E-Office System” ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๒: ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือและ Template สำหรับงานวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ ๓ (ส่วนภูมิภาค) ณ วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันจันทร์ ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒: ได้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๒: ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สมณศักดิ์