ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล

อาจารย์

สถานที่เกิด จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๒ หมู่ ๑ ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ. ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต. โคกสี อ.เมือง จ. ขอนแก่น
การศึกษา ปริญญาเอก สาขา Political Science สถาบัน Magadh University, India พ.ศ. ๒๕๕๔ ปริญญาเอก สาขา Social Science สถาบัน Magadh University, India พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริญญาโท ศศ.ม. สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๐ ปริญญาโท น.ม. สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๖ ปริญญาตรี น.บ. สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๓๕
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย ๑. ชื่อเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของประชาชนต่อผู้นำทางการเมือง ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ๒. ชื่อเรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง : มุมมองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ๓. ชื่อเรื่อง การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ๔. ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ๕. ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิจัย ๑. ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่น อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ๓. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๔. ปัญหาการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดขอนแก่น ๕. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในสังกัดภูธรจังหวัดเลย ๖. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๗. ปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๘. การปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจรตามนโยบาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๙. ปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย บทความวิชาการ ๑. เรื่อง “ วัดและบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาส ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ NIC ๒๐๑๘ Mcukk วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์