นางสาวอรุณ แสนใจวุฒิ

บรรณารักษ์

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๕ ถนนกสิกรสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา - ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน - พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน บรรณารักษ์ห้องสมุด มจร วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์