พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี

อาจารย์

สถานที่เกิด ณ บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส, เจ้าคณะตำบล
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดศรีชมชื่น บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ๑. คุณวุฒิทางธรรม
- พ.ศ.๒๕๕๓ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ.๒๕๕๙ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
๒. คุณวุฒิทางโลก
- พ.ศ.๒๕๕๙ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๖๑ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๑ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน เป็นพระวินยาธิการ ประจำตำบลบ้านทุ่ม เขต ๑ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๕ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม เขต ๒ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม เขต ๒ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ เป็นเลขานุการฝ่ายธรรม-บาลี โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ เป็นครูสอนบาลี ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ เป็นเลขานุการศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๖, ๗, ๘, ๙ คณะสงฆ์ภาค ๙
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธรรม-บาลี โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน เป็นเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง “หน้าที่การสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาบาลีในการแสดงธรรมของพระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ” ในวารสารภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (TCI1)
 • ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง "การสร้างและปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ผู้หญิงภิกษุณีในอรรถกถาธรรมบท" ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (TCI1)
 • ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง "อีตสิบสอง: มุมมองประเพณีเชิงนิเวศ" ในวารสารมนุษย์กับสังคม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCI2)
 • Phramaha Athiwat Buddanang. (2023, March 27). Buddha's Footprint in Folk Narratives of Thailand: Imagination, Belief, and the Role of Culture in Human Thinking. In The 3rd International Conference on Language and Culture ASEAN-China 2023. at Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao.
 • Phramaha Athiwat Buddanang and Pathom Hongsuwan. (2023, March 27). Motifs and Cultural Thinking in the Isan Myths of Buddha’s Footprints. In The 3rd International Conference on Language and Culture ASEAN-China 2023. at Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao.
 • พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี และ จิรวัฒน์ สิทธิธรรม. "ฮีตสิบสอง : มุมองประเพณีเชิงนิเวศ", บทความวิชาการ, วารสารมนุษย์กับสังคม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖). (TCI กลุ่ม ๒ )
 • พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี และพระศุภวัฒน์ สุขวฑฺฒโน. (2567). ความเป็นอีสานวิถีพุทธในวรรณกรรมท้อง ถิ่นอีสาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องพุทธนวัตกรรมกับการ สร้างสังคมสันติสุข อย่างยั่งยืน (น. 1125-1138). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่่น
 • พระอานนท์ อานนฺโท, พระกายสิทธิ์ กิตฺิติสิทฺโธ และ พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี. (2567). นวรสในวรรณกรรมสินไซ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องพุทธนวัตกรรมกับการ สร้างสังคมสันติสุุข อย่างยั่งยืน (น. 335-352). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
 • อ้อมพร แก้วดี, วิไลวรรณ ประชามอญ และพระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี. (2567).การพัฒนาทักษะการอ่านคำราชาศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้บทเรียนการ์ตูนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book).การประชุุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่่ 4 เรื่องพุทธนวัตกรรมกับการ สร้างสังคมสันติสุข อย่างยั่งยืน (น.353-362). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
ตำราวิชาการ
 • รวมบทกวี : ตวงธรรมผญา ตีพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๙
 • กาพย์ถิ่นกราบธรรม ตีพิมพ์ พ.ศ.๒๕๖๐
 • จาริกดั้นแดนด้าวพุทธภูมิ ตีพิมพ์ พ.ศ.๒๕๖๒
 • กวีนิพนธ์ ๑ ปี ๖๔ ผ่าน ตีพิมพ์ พ.ศ.๒๕๖๕
 • บุแผ่นธรณีดั้น ตีพิมพ์ พ.ศ.๒๕๖๖
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการสอน เพื่อบุรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม วันที่ ๘-๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุตลากร “ธรรมะเพื่อพัฒนางาน ประสานสามัคคีในวิถีชีวิตใหม่” ใน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เข้าร่วมโครงอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมพัฒนา มคอ.๓ สื่อประกอบการสอน และการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ปี)หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.วังไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์ การใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย การใช้ระบบ MCU MOOC เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เป็นคณะกรรมการกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เป็นคณะกรรมการกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
สมณศักดิ์