พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี

อาจารย์

สถานที่เกิด ณ บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดศรีชมชื่น บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ๑. คุณวุฒิทางธรรม
- พ.ศ.๒๕๕๓ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ.๒๕๕๙ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
๒. คุณวุฒิทางโลก
- พ.ศ.๒๕๕๙ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๖๑ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
  • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธรรม-บาลี โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
  • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ - ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง “หน้าที่การสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาบาลีในการแสดงธรรมของพระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ” ในวารสารภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำราวิชาการ
  • รวมบทกวี : ตวงธรรมผญา ตีพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๙
  • กาพย์ถิ่นกราบธรรม ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • จาริกดั้นแดนด้าวพุทธภูมิ ตีพิมพ์ พ.ศ.๒๕๖๒
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์