นายนิพนธ์ เหลาหา

อาจารย์

สถานที่เกิด ณ บ้านเลขที่ ๘๐ ม.๗ บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๖๒ ม.๖ บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ๑. คุณวุฒิทางธรรม
- พ.ศ.๒๕๑๓ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ.๒๕๑๕  เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดมิ่เมืองพัฒนาราม  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น
๒. คุณวุฒิทางโลก
- พ.ศ.๒๕๑๖ บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร.วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.๒๕๑๘ มศ.๕ แผนกศิลปะ กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ.๒๕๒๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตกลางประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.๒๕๔๓ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พ.ศ.๒๕๕๕ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานคณะสงฆ์ ไวยาวัจกร วัดโพธิ์ชัย บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๙ -ปัจจุบัน
ประวัติการทำงาน - พ.ศ.๒๕๒๔ -พ.ศ.๒๕๕๖  เป็นครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นครูอาวุโสนอกประจำการ สังกัด สพม.๒๕ จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง วิทยะบริการอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
-พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นอาจารย์อัตราจ้าง ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๐๔๑ / ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐
งานวิจัย - นิพนธ์ เหลาหาและรักถิ่น เหลาหา. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง โดยใช้ทฤษฏีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ บนห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (The Development Instructional Design Flipped Mastery Classroom Model Using ConnectivismTheory on Virtual Classroomtowards Creative Thinking Skill for Students in Higher Education) วารสารพิมลธรรม ปีที่ ฉบับที่ ๒๕๖๑ หน้า
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เข้าอบรมหลักสูตร “๓ เดือนอ่านออกเขียนได้ดดยใช้นวัตกรรมการสอนจากฐานคิด BBLร่วมกับแนว DLTV จัดโดยหน่วยพัฒนาครู สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
 • วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรอบรมครูหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 จัดโดย หน่วยพัฒนาครู สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทริค จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรอบรมครูหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 จัดโดย หน่วยพัฒนาครู สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ จังหวัด สกลนคร
 • วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารหลักสูตร ตามระบบและกลไกการประกนคุณภาพการศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) แบบบูรณาการและการใช้ระบบ E-Office System” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรอบรมครูหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 จัดโดย หน่วยพัฒนาครู สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี
 • วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรอบรมครูหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 จัดโดย หน่วยพัฒนาครู สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
 • วันที่ ๑-๒ กันยายน๒๕๖๑ เป็นวิทยากรอบรมครูหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 จัดโดย หน่วยพัฒนาครู สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
 • วันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรอบรมครูหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 จัดโดย หน่วยพัฒนาครู สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมตักกสิลา จังหวัดมหาสารคาม
 • วันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรอบรมครูหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 จัดโดย หน่วยพัฒนาครู สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
 • วันที่ ๘- ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning and e-testing) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมอบรมในโครงการสัมมนาการนำความรู้จากโครงการบริการวิชาการสู่การบูรณาการการเรียนการสอน/วิจัย/ผลิตผลงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบการบริการวิชาการและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเชิงรุก สู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ปี” (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าชี้แจงการเรื่องการขอเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมอบรมกรอกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ CHE Curriculum Online : CHECO ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ อ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสุตรการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning and e-Teting) ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
สมณศักดิ์