พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก

อาจารย์

สถานที่เกิด ณ บ้านเลขที่ ๑๖ ม.๔ บ้านวังไห ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสุนทรวนาราม
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าสุนทรวนาราม บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ๑. คุณวุฒิทางธรรม
- พ.ศ.๒๕๔๖ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
- พ.ศ.๒๕๔๙ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดธาตุพระอารามหลวง
๒. คุณวุฒิทางโลก
- พ.ศ.๒๕๕๖ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๕๙ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พ.ศ.๒๕๖๒ กำลังศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานคณะสงฆ์ - เจ้าอาวาสวัดป่าสุนทรวนาราม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดธาตุ พระอารามหลวง
 • พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทรวนาราม
 • พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นอาจารย์ ประเภทอัตตาจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๔๔ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๕๙
งานวิจัย - พรสวรรค์ สุวรรณธาดา และ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๒) “วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทคำสอน : การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรม”. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (รายงานวิจัยสมบูรณ์)
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก.. (๒๕๖๐). ความเป็นหญิงของพระนางมัทรีในมหาชาติสำนวนอีสาน. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หน้า ๑๑๓๓-๑๑๔๑.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”ผญาอีสาน”เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, หน้า ๗๙๗-๘๐๔.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๒). ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ในจิตรกรรมฝาผนัง พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, หน้า ๔๔๘-๔๖๒.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๒). การศึกษาพฤติกรรมสตรี ในละครโทรทัศน์เรื่อง ข้างหลังภาพ นาคี และ บุพเพสันนิวาส เปรียบเทียบกับสุภาษิตสอนหญิง. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ ๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า ๑๙๕-๒๐๒.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๒). การศึกษากลยุทธ์และข้อคิดที่ได้ในวรรณกรรมสามก๊ก: ตอนโจโฉแตกทัพเรือ. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, หน้า ๕๑๖-๕๒๙.
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรในโครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ (นิสิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๖๔ (ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรในโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารหลักสูตร ตามระบบและกลไกการประกนคุณภาพการศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) แบบบูรณาการและการใช้ระบบ E-Office System” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เข้าทดสดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ “TOEFL ITP” และได้คะผ่านตามเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของคณาจารย์ที่ ๔๐๐ คะแนน ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning and e-testing) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมอบรมในโครงการสัมมนาการนำความรู้จากโครงการบริการวิชาการสู่การบูรณาการการเรียนการสอน/วิจัย/ผลิตผลงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบการบริการวิชาการและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเชิงรุก สู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ปี” (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าชี้แจงการเรื่องการขอเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมอบรมกรอกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ CHE Curriculum Online : CHECO ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย” เนื่องในงานวันครูรำลึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ของนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ในกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีอัญเชิญตราพระเกี้ยว (พระราชลัญกร ร.๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย” ในกิจกรรมพิธีไหว้ครู “คุรุวันทามหาจุฬาลงกรณฯ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
สมณศักดิ์