พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก

อาจารย์

สถานที่เกิด ณ บ้านเลขที่ ๑๖ ม.๔ บ้านวังไห ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสุนทรวนาราม
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าสุนทรวนาราม บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ๑. คุณวุฒิทางธรรม
- พ.ศ.๒๕๔๖ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
- พ.ศ.๒๕๔๙ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดธาตุพระอารามหลวง
๒. คุณวุฒิทางโลก
- พ.ศ.๒๕๕๖ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๕๙ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พ.ศ.๒๕๖๒ กำลังศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานคณะสงฆ์ - เจ้าอาวาสวัดป่าสุนทรวนาราม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดธาตุ พระอารามหลวง
 • พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทรวนาราม
 • พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นอาจารย์ ประเภทอัตตาจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๔๔ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๕๙
 • พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นอาจารย์ ประเภทประจำ เลขที่ ๑๒๓๑๐๓๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๖๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 • พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๕๔๙ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
งานวิจัย
 • พรสวรรค์ สุวรรณธาดา และ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๒) “วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทคำสอน : การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรม”. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (รายงานวิจัยสมบูรณ์)
 • พระรชต กตปุญฺโญ, พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโกและ พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี. (๒๕๖๔). “การพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธ ในการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”.ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก.. (๒๕๖๐). ความเป็นหญิงของพระนางมัทรีในมหาชาติสำนวนอีสาน. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หน้า ๑๑๓๓-๑๑๔๑.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”ผญาอีสาน”เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, หน้า ๗๙๗-๘๐๔.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๒). ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ในจิตรกรรมฝาผนัง พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, หน้า ๔๔๘-๔๖๒.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๒). การศึกษาพฤติกรรมสตรี ในละครโทรทัศน์เรื่อง ข้างหลังภาพ นาคี และ บุพเพสันนิวาส เปรียบเทียบกับสุภาษิตสอนหญิง. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ ๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า ๑๙๕-๒๐๒.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๒). การศึกษากลยุทธ์และข้อคิดที่ได้ในวรรณกรรมสามก๊ก: ตอนโจโฉแตกทัพเรือ. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, หน้า ๕๑๖-๕๒๙.
 • พระรชต กตปุญฺโญ และ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “การพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธบูร ณ า ก า ร ใน ก า ร รับ นัก ศึก ษ า ให ม่ข อ ง ส ถ า บัน อ า ชีว ศึก ษ า ใน ภ า คตะวันออกเฉียงเหนือ”, บทความวิจัย, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ ๖ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔). (TCI กลุ่ม ๒ )
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก.“Cultural Review: The Role and Status of the Deities in Tibetan Buddhist Practice”, บทความวิชาการ, วารสาร Linguistics and Culture Review Vol. 5 No. S1 (2021). (Scopus) (ลิงก์บทความ : https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1445)
 • พรสวรรค์ สุวรรณธาดา และ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “พุทธจริยธรรมในวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทคำสอน: กาพย์ปู่สอนหลาน”, บทความวิจัย, วารสารสสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ ๙ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๕). (TCI กลุ่ม ๒ )
 • Phramaha Sarayut Jettra. (2023, March 27). The Study of Lao Literature with Postcolonial Criticism. In The 3rd International Conference on Language and Culture ASEAN-China 2023. at Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao.
 • Phramaha Sarayut Jetra, Phramaha Kitti Sosana, Anantasak Ponkawkes, Chanyut Sonjan and Ratchaneechay Choeirod, “Lao Literature “The Same Blood” : A Study According to the Postcolonialism”, Arts and Culture Journal of the Lower Moon River, Vol. 13 No. 1 (2024): 65-73. (ลิงก์บทความ)
 • พระมหาศรายุทธ เจตรา, พระมหากิตติ สอนเสนา, อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ, ชาญยุทธ สอนจันทร์ และ รัชนีฉาย เฉยรอด. (2566). กลวิธีทางภาษาและแนวคิดในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจําปี 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (น. 591-606). กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. (ลิงก์บทความ)
 • อภิชาติ ภูจอมผา, พระมหาศรายุทธ เจตรา และ พระมหากิตติ สอนเสนา. (2566). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) บน GOOGLE SITE เรื่องการยืมคําจากภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจําปี 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (น. 346-357). กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. (ลิงก์บทความ)
 • ศิริวรรณ ดาทุมมา, ยุุวดา สนแก้ว, อัจฉราพร ใครบุุตร, พระมหาศรายุุทธ เจตรา และ พระชรันดร์ สาระกููล. (2567). สัปเหร่อ : ศึกษาภาพสะท้อนและคติความเชื่อที่ปรากฏในภาพยนตร์. การประชุุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องพุุทธนวัตกรรมกับการ สร้างสังคมสันติสุุข อย่างยั่งยืน (น. 1139-1148). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (ลิงก์บทความ)
 • ทิตยา สีเหลือง, อาทิตยา สีลากุลุ , พระมหาศรายุุทธ เจตรา, พระครูคัมภีร์ธรรมานุุวัตร, พระมหาอธิวัฒน์ บุุดดานาง และ จิรวัฒน์ สิทธิธรรม. (2567). การพัฒนาหนัังสืือ นิิทานอีสปแบบสามมิติโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) เพื่่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่่องการอ่านคำควบกล้ำ. การประชุุมวิิชาการระดับชาติ ครั้้งที่่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องพุทธนวััตกรรมกับการ สร้างสังคมสันติสุุข อย่างยั่งยืน (น. 509-520). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (ลิงก์บทความ)
 • อภิชาติ ภููจอมผา, บดินทร์ นาชัย, พระมหาศรายุุทธ เจตรา, พระรชต มาตรสอน, พชรกฤต ศรีบุญเรือง และกัลยา กุลสุุวรรณ. (2567). การพฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนแบบออนไลน์บน Google Site เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่องประโยคความซับซ้อน. การประชุุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่่ 4 เรื่องพุุทธนวัตกรรมกับการ สร้างสังคมสันติสุุข อย่างยั่งยืน (น. 521-532). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (ลิงก์บทความ)
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “วิวัฒนาการของภาษาไทย”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิวัฒนาการของภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๔.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “หลักภาษาไทย”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๔.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทักษะการเขียน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๔.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๔.
 • พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๔.
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  ๑) รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ
 • วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในฐานะวิทยากร อบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถร) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย” เนื่องในงานวันครูรำลึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ของนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ในกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีอัญเชิญตราพระเกี้ยว (พระราชลัญกร ร.๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย” ในกิจกรรมพิธีไหว้ครู “คุรุวันทามหาจุฬาลงกรณฯ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๒) การเป็นวิทยากร/การอบรมสัมมนา
 • วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรในโครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ (นิสิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๖๔ (ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรในโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารหลักสูตร ตามระบบและกลไกการประกนคุณภาพการศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) แบบบูรณาการและการใช้ระบบ E-Office System” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เข้าทดสดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ “TOEFL ITP” และได้คะผ่านตามเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของคณาจารย์ที่ ๔๐๐ คะแนน ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning and e-testing) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมอบรมในโครงการสัมมนาการนำความรู้จากโครงการบริการวิชาการสู่การบูรณาการการเรียนการสอน/วิจัย/ผลิตผลงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบการบริการวิชาการและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเชิงรุก สู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ปี” (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าชี้แจงการเรื่องการขอเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมอบรมกรอกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ CHE Curriculum Online : CHECO ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย” เนื่องในงานวันครูรำลึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ของนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ในกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีอัญเชิญตราพระเกี้ยว (พระราชลัญกร ร.๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย” ในกิจกรรมพิธีไหว้ครู “คุรุวันทามหาจุฬาลงกรณฯ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม และพิธีมอบบัตรและเข็มอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม และพิธีมอบบัตรและเข็มอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย บูรณาการรายวิชาการใช้ภาษาไทย และวิชาวาทการ กิจกรรมเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ การใช้ภาษาไทยในบทเพลง ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการอบรมหยั่งรากจิตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข จัดโดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ และเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒ ชั้นปีที่ ๔ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมธียเตอร์ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมธียเตอร์ชั้น 5 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และการบริหารงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตร ๔ ปี ระดับวิทยาเขต เเละวิทยาลัยสงฆ์ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการ “MCUKK OPEN HOUSE เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ๒๕๖๓” ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมโครงการอบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล (Facebook ,Line OA) ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วรรณคดีวรรณกรรมไทย สอนอย่างไรให้สนุก” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้แก่นิสิต เพื่อพัฒนาทักษะการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย นำวิธีการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู เวลา ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปเเละความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) สำหรับนิสิตคฤหัสถ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (บรรจุ) ระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.วังไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เข้าร่วมโครงอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมพัฒนา มคอ.๓ สื่อประกอบการสอน และการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ปี)หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.วังไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์ การใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย การใช้ระบบ MCU MOOC เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เป็นคณะกรรมการกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เป็นคณะกรรมการกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
 • กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรให้เพื่อแสดงว่า ได้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
สมณศักดิ์