พระรชต กตปุญฺโญ/มาตรสอน

อาจารย์

สถานที่เกิด ๑๗ หมู่ ๖ บ้านเปลือย ตำบลบ้านหวาน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนันทิการาม ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • ปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่สำเร็จ ๒๕๔๙
 • มหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  วุฒิ ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)ปีที่สำเร็จ ๒๕๕๒
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ พนักงานคลังสินค้า บริษัท เพีลวสเลอเร้นซ์ จำกัด อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ พนักงานเบเกอรี่ บริษัทสยามแม๊คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา(๒)แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ พนักงานฝ่ายผลิตภัณณ์สินค้า บริษัท เฟริ์ทโมเดิล จำกัด บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณณ์สินค้า บริษัท ลาวอิมปอร์ทเอ๊กปร์อตการ์เม้นท์คัมปานี จำกัด กำแพงนคร นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้จัดการธุรกิจส่วนตัวร้านหงษ์เบียเฮ้าส์ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ครูพระสอนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนครู (ในความอุปถัมถ์พระธรรมปิฏก จจ.สระบุรี) วัดหนองสองห้อง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดหนองสองห้อง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติศาสนกิจประเทศกลุ่มยุโรปและสแกนดิเนเวีย
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ที่ ๒๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
งานวิจัย
 • พระรชต กตปุญฺโญ และ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๐) “การพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธ ในการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. ขอนแก่น :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตขอนแก่น.(กำลังดำเนินการ)
 • พระรชต กตปุญฺโญและคณะ. (๒๕๖๒). การศึกษากลยุทธ์และข้อคิดที่ได้ในวรรณกรรมสามก๊ก: ตอนโจโฉแตกทัพเรือ. ขอนแก่น :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตขอนแก่น.
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • พระรชต กตปุญฺโญ. (๒๕๖๐). การศึกษากรุณารสที่ปรากฏในกลอนแหล่อีสานเรียกวิญญาณ. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หน้า ๑๑๒๕-๑๑๓๒.
 • พระรชต กตปุญฺโญ. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”ผญาอีสาน”เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, หน้า ๗๙๗-๘๐๔.
 • พระรชต กตปุญฺโญ. (๒๕๖๒). การศึกษากลยุทธ์และข้อคิดที่ได้ในวรรณกรรมสามก๊ก: ตอนโจโฉแตกทัพเรือ. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, หน้า ๕๑๖-๕๒๙.
 • พระรชต มาตรสอน และคณะ (๒๕๖๒). การศึกษาความเชื่อทางไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนาและคุณค่าของวรรณคดีไทยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในวรรณคดีเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า ๔๐๘-๔๐๙.
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
 • พระรชต กตปุญฺโญ. “หลักการและปรัชญาการศึกษา”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการและปรัชญาการศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.
 • พระรชต กตปุญฺโญ. “ภาษาและวัฒนธรรม”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.
 • พระรชต กตปุญฺโญ. “การพัฒนาทักษะการอ่าน”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาทักษะการอ่าน  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.
 • พระรชต กตปุญฺโญ. “การจัดการเรียนรู้”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  การจัดการเรียนรู้  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙
 • พระรชต กตปุญฺโญ. “การพัฒนาหลักสูตร”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนา       หลักสูตร  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ผ่านการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ มจร.วังน้อย จ.อยุธยา
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิกการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการขัดเอกสารให้สอดรับกับ SAR มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
สมณศักดิ์