พระรชต กตปุญฺโญ/มาตรสอน

อาจารย์

สถานที่เกิด ๑๗ หมู่ ๖ บ้านเปลือย ตำบลบ้านหวาน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนันทิการาม ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • ปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่สำเร็จ ๒๕๔๙
 • มหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  วุฒิ ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)ปีที่สำเร็จ ๒๕๕๒
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ พนักงานคลังสินค้า บริษัท เพีลวสเลอเร้นซ์ จำกัด อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ พนักงานเบเกอรี่ บริษัทสยามแม๊คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา(๒)แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ พนักงานฝ่ายผลิตภัณณ์สินค้า บริษัท เฟริ์ทโมเดิล จำกัด บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณณ์สินค้า บริษัท ลาวอิมปอร์ทเอ๊กปร์อตการ์เม้นท์คัมปานี จำกัด กำแพงนคร นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้จัดการธุรกิจส่วนตัวร้านหงษ์เบียเฮ้าส์ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ครูพระสอนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนครู (ในความอุปถัมถ์พระธรรมปิฏก จจ.สระบุรี) วัดหนองสองห้อง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดหนองสองห้อง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติศาสนกิจประเทศกลุ่มยุโรปและสแกนดิเนเวีย
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ที่ ๒๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
งานวิจัย
 • พระรชต กตปุญฺโญ และ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. (๒๕๖๐) “การพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธ ในการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. ขอนแก่น :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตขอนแก่น.(กำลังดำเนินการ)
 • พระรชต กตปุญฺโญและคณะ. (๒๕๖๒). การศึกษากลยุทธ์และข้อคิดที่ได้ในวรรณกรรมสามก๊ก: ตอนโจโฉแตกทัพเรือ. ขอนแก่น :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตขอนแก่น.
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • พระรชต กตปุญฺโญ. (๒๕๖๐). การศึกษากรุณารสที่ปรากฏในกลอนแหล่อีสานเรียกวิญญาณ. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หน้า ๑๑๒๕-๑๑๓๒.
 • พระรชต กตปุญฺโญ. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”ผญาอีสาน”เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, หน้า ๗๙๗-๘๐๔.
 • พระรชต กตปุญฺโญ. (๒๕๖๒). การศึกษากลยุทธ์และข้อคิดที่ได้ในวรรณกรรมสามก๊ก: ตอนโจโฉแตกทัพเรือ. (บทความฉบับเต็ม). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, หน้า ๕๑๖-๕๒๙.
 • พระรชต มาตรสอน และคณะ (๒๕๖๒). การศึกษาความเชื่อทางไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนาและคุณค่าของวรรณคดีไทยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในวรรณคดีเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า ๔๐๘-๔๐๙.
 • พระรชต กตปุญฺโญ และ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก. “การพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธบูร ณ า ก า ร ใน ก า ร รับ นัก ศึก ษ า ให ม่ข อ ง ส ถ า บัน อ า ชีว ศึก ษ า ใน ภ า คตะวันออกเฉียงเหนือ”, บทความวิจัย, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ ๖ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔). (TCI กลุ่ม ๒ )
 • พระรชต กตปุญฺโญ. “อำนาจผี บารมีพุทธ: พื้นที่ความเชื่อเชิงอุดมการณ์ทางศาสนาในนวนิยายจินตนิยมเรื่อง “มิติที่สาม””,บทความวิชาการ, วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ (๒ กรกฎาคม - ธันวาคม๒๕๖๔). (TCI กลุ่ม ๒)
 • Phrarachata Matsorn ang Rachan Nillawanapha. (2023, March 27). Boon Kum Khao: Invention of Tradition in Isan Society. In The 3rd International Conference on Language and Culture ASEAN-China 2023. at Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao.
 • ศุุภกร ดวนใหญ่, พระรชต มาตรสอน, ปาณจิตร สุกุมาลย์ และสุุทธิพงษ์ อุุพลเถียร. (2567). การพัฒนา ทักษะการจำแนกสำนวนสุภาษิตคำพังเพย โดยใช้รููปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วม กับสื่อจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน หนองตูมหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่่น. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดัับนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องพุุทธนวัตกรรมกับการ สร้างสังคมสันติสุุข อย่างยั่งยืน (น. 271-282). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
 • ปิยาภรณ์ อินมะโรง, พระรชต มาตรสอน, ปาณจิตร สุกุมาลย์ และ สุุทธิพงษ์ อุุพลเถียร. (2567). การพัฒนาการจำแนกคำ เป็นคำตายโดยใช้การจัดการเรียนรู้รููปแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับบอร์ดเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองตููม หนองงููเหลือม อ.เมือง จ.ขอนแก่่น. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องพุุทธนวัตกรรมกับการ สร้้างสังคมสันติสุุข อย่างยั่่งยืน (น. 283-296). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
 • อภิชาติ ภููจอมผา, บดินทร์์ นาชัย, พระมหาศรายุุทธ เจตรา, พระรชต มาตรสอน, พชรกฤต ศรีบุุญเรือง และกัลยา กุลสุุวรรณ. (2567). การพฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนแบบออนไลน์บน Google Site เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่องประโยคความซับซ้อน. การประชุุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องพุุทธนวัตกรรมกับการ สร้างสังคมสันติสุข อย่างยั่งยืน (น. 521-532). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
 • พระรชต กตปุญฺโญ. “หลักการและปรัชญาการศึกษา”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการและปรัชญาการศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.
 • พระรชต กตปุญฺโญ. “ภาษาและวัฒนธรรม”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.
 • พระรชต กตปุญฺโญ. “การพัฒนาทักษะการอ่าน”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาทักษะการอ่าน  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.
 • พระรชต กตปุญฺโญ. “การจัดการเรียนรู้”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  การจัดการเรียนรู้  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙
 • พระรชต กตปุญฺโญ. “การพัฒนาหลักสูตร”.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนา       หลักสูตร  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๙.
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ผ่านการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ มจร.วังน้อย จ.อยุธยา
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิกการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการขัดเอกสารให้สอดรับกับ SAR มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการสอน เพื่อบุรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม วันที่ ๘-๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่
 • เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุตลากร “ธรรมะเพื่อพัฒนางาน ประสานสามัคคีในวิถีชีวิตใหม่” ใน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เข้าร่วมโครงอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมพัฒนา มคอ.๓ สื่อประกอบการสอน และการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ปี)หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.วังไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์ การใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย การใช้ระบบ MCU MOOC เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
สมณศักดิ์