พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.

ประธานหลักสูตรการสอนภาษาไทย

สถานที่เกิด บ้านแก่งสนาม ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๙๗ หมู่ที่ ๑๗ วัดป่าเทพนิมิตร บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ๑. คุณวุฒิทางธรรม
- พ.ศ.๒๕๓๓ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม
- พ.ศ.๒๕๔๐ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม
๒. คุณวุฒิทางโลก
- พ.ศ.๒๕๔๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๔ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- พ.ศ.๒๕๔๕ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- พ.ศ.๒๕๖๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๔๗ ทดลองปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘  เป็นหัวหน้าฝ่ายหกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๔๙ บรรจุเป็นบุคลากรประจำ ประเภทอาจารย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๐๔ / ๒๕๔๙  ลงวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๙
 • พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย - พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร. (๒๕๖๒) “วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาตั้งชื่อพระเครื่องเพื่อสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย”. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตขอนแก่น.
บทความวิจัย/ทางวิชาการ - พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร.“พินิจพระพุทธศาสนาในหลวงพระบาง”. พิมลธรรม. ปีที่ ๙, ฉบับที่ ๑, (มกราคม ๒๕๔๘) : ๔๕–๕๒.
ตำราวิชาการ - พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร. ๒๕๕๘ . นิทานก้อมอีสาน: วิถีการบริโภคของพระสงฆ์กับการสร้างอารมณ์ขัน (รวมบทความพระพุทธศาสนา ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา และ ชาติพันธุ์). ขอนแก่น : โรงพิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์.
เอกสารประกอบการสอน 1)ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 2)ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารหลักสูตร ตามระบบและกลไกการประกนคุณภาพการศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) แบบบูรณาการและการใช้ระบบ E-Office System” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning and e-testing) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมอบรมในโครงการสัมมนาการนำความรู้จากโครงการบริการวิชาการสู่การบูรณาการการเรียนการสอน/วิจัย/ผลิตผลงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบการบริการวิชาการและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเชิงรุก สู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับโล่รางวัล “ครูดีเด่นสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน” เนื่องในงานวันครูรำลึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
สมณศักดิ์