นายชยันต์ บุญพิโย

อาจารย์

สถานที่เกิด บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน เค.เค.คอนโด 912 ถนน หน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๗๕-๖๖๕๗
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหก โรงเรียนบ้านร่องคำ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบไล่ได้บาลีประโยค หนึ่ง-สอง สำนักเรียนวัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบไล่ได้เปรียญธรรม สาม ประโยค สำนักเรียนวัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบไล่ได้เปรียญธรรม สี่ ประโยค สำนักเรียนวัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ห้า ประโยค สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบไล่ได้เปรียญธรรม หก ประโยค สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ สำเร็จหลักสูตรประกาศนีบบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยปูเณ่ ประเทศอินเดีย (ICCR Scholarship)
งานคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
  บทความวิจัย/ทางวิชาการ
  • ๑.ผลสัมฤทธิ์การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
  • ๒. Cultural Change on Rice of Agriculturists in Northeast of Thailand
  • ๓. Guideline of Local Administration Reformation of Villagers in Koksri sub-district Maung district in Khon Kaen province
  • ๔. To Apply the Principles of Dhamma for Promoting the Political Cultures in the Democratic System
  • ๕.พระพุทธศาสนาในสารานุกรมฉบับศึกษา
  • ๖.แนวคิด : เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • ๗.เรียนภาษาอังกฤษจากธรรมบท
  • ๘.เรียนภาษาอังกฤษจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • ๙.แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ : การใช้ภาษาแม่และการสอนการแปล
  • ๑๐.วิธีการฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยโครงสร้าง
  • ๑๑.คำบุพบทในสมุดบันทึกของข้าพเจ้า
  • ๑๒.ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและอังกฤษ
  ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน
  • ๑.รายวิชา Structure and Writing in English
  • ๒.รายวิชา English for Office Personnel
  • ๓.รายวิชา Basic English
  • ๔.รายวิชา Advanced English
  • ๕. รายวิชา ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ
  • ๖. รายวิชา หลักการแปล
   งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
   รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
   • พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๓ ชื่อ ตริตาภรณ์
   • พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเกียรติเป็นนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ จากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
   • พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นครูดีเด่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
    สมณศักดิ์