พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร

อาจารย์

สถานที่เกิด จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ พระมหา
ที่อยู่ปัจจุบัน สำนักสงฆ์อาศรมมหาจุฬาฯ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
  ชื่อ
 • พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร (ประภาวะนัง)
   เกิด
  • วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ บ้านโนน ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
    บรรพชาอุปสมบท
   • วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ พัทธสีมาวัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
     การศึกษา
    • พ.ศ. ๒๕๒๘ จบการศึกษาสายสามัญ ม.๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตาก จังหวัดอุบลราชธานี
    • พ.ศ. ๒๕๒๕ จบนักธรรมชั้นเอก ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตาก จังหวัดอุบลราชธานี
    • พ.ศ. ๒๕๓๒ จบเปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
    • พ.ศ. ๒๕๔๐ จบปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
    • พ.ศ. ๒๕๔๖ จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๔๖
    • พ.ศ. ๒๕๔๙ จบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกตำแหน่งงานปัจจุบัน: อาจารย์ ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
      ที่อยู่ปัจจุบัน
     • สำนักสงฆ์มหาจุฬาอาศรม หนองดินดำ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย แนวทางการสร้างรูปแบบความเข้มแข็งทางจิตใจเชิงพุทธของเยาวชนของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในการเผชิญกับความผิดหวัง
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ Basic Pali Grammar
เอกสารประกอบการสอน วิชา การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์