นางรพีพร มณีวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สถานที่เกิด จังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 88/37 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
การศึกษา
  • บธ.บ.(คอมพิวเตอร์)๒๕๓๘วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)๒๕๔๖มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
  • ๒๕๔๒ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • ๒๕๕๐ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล
  • ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์