รศ.ดร.ดิปติ มหันตะ

อาจารย์

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
BA (English Major) 1993 (2536) : Cotton College, Assam, India
MA (English) 1996 (2539) : University of Pune, India
MFA (Art Criticism) 1997 (2540) : Maharaja Sayajirao University, India
Certificate of Eligibility for Lectureship 1996 (2539) : University Grants Commission, New Delhi
TOEFL & TWE 1999 (2542) : Educational Testing Service (ETS), Princeton, New Jersey, USA
PhD (English) 2004 (2547) : Tezpur University (PhD Thesis evaluated from University of California, San Diego)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
งานวิจัย
 • The Making of the Self: A Feminist Reading of Kamala Das. Tezpur University, 2003 (2546).
 • A Critical Study of the Mahachat Sung-sermon from Isan. Bangkok: Buddhist Research Institute, 2007 (2550).
 • Deconstruction deconstructed: A Study of Ajahn Chah in the Light of Derridean Philosophy. Bangkok: Buddhist Research Institute, 2012 (2555).
 • Revival and Restoration of Buddhism in Laos: A Study of Venerable Sali Kantasilo’s Multi-faceted and Strategic Dhamma Propagation. Bangkok: Buddhist Research Institute, 2014 (2557).
 • Substantiality and Non-substantiality: A Philosophical Investigation of Wat Phra Dhammakaya and the Thai-Isan Forest Temples. Bangkok: Buddhist Research Institute, 2015 (2558).
 • Meditation Masters of Thailand and Myanmar: Their Teachings and Methods of Practice for Awakening. Bangkok: Buddhist Research Institute, 2016 (2559).
 • The Art of Merit-making: A reflective study of the philosophy of life of Isan people as manifested through the Twelve-month Tradition of Prapheni Heet Sibsong. MCU Khonkaen Campus, 2019 (2562).
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • Buddhist Feminism: Inspiring Lessons from Female Practitioners in Buddhist Studies: Contemporary Approaches edited by Thich Nhat Tu, Vietnam Buddhist University Series, Religion Publishers: Hanoi, 2019, 577-596.
 • Prapheni Heet Sibsong: The Tradition of Merit-making with Ethical Commitment to the Other inGift and Duty – Where Grace and Merit Meet edited by Paul H. De Neui, Resource Publications, An Imprint of Wipf and Stock Publishers, Eugene: Oregon, 2017, 194-208.
 • Socially Engaged Buddhism in Laos: The Case of Venerable Sali Kantasilo in Buddhism in the Contemporary World: Challenges and Opportunities edited by Naw Kham La Dhammasami et al., IATBU Java: Indonesia, 2017, 273-287.
 • Orality and the Quest for Truth in the Thai Forest Tradition in Orality the Quest for Meaning edited by Zothanchhingi Khiangte, Partridge India, 2016, 84-102.
 • Remaining innovative in the pristine form: The relevance of the Thai Forest Tradition to the contemporary world Journal of Education and Research Vol.5 No.1 2019, 15-30.
 • The educational need to preserve Buddhist cultural identity in an interconnected world Journal of the International Association of Buddhist Universities, Vol. 11 No. 3, 2018, 122-137.
 • The Dhammic Metaphor: Reflections on the Teachings of Ajahn Chah Conference Proceedings of the Fifth International Conference of the IATBU published byBuddhist and Pali University of Sri Lanka, 2018, 285-306.
 • Self-reflexivity and its Philosophical Dimension in the Teachings of Ajahn Chah Journal of MCU Social Science Review, Vol.7 No.2. April-June, 2018, 387-404.
 • Trajectories of Convergence: A Comparative Outlook on the Teachings and Meditation Practice of Buddhadasa Bhikkhu and Master Sheng Yen published online at www.suanmokkh.org/article/26.
 • The role of Buddhist media in fostering global peace and harmony in Buddhist Teachings for Social Justice and Sustainable World Peace, Conference Proceedings of the United Nations Day of Vesak Conference,Sri Lanka, 2017, 90-95.
 • The Battle Within: Developing a Virtuous Self for the Attainment of Communal Peace and Harmony Conference Proceedings of the World Buddhist Peace Conference, Sitagu Buddhist Academy, Myanmar, 2016, pp. 273-283. Also published in the special issue Buddhism and Peace of the Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU), Volume VII, 2016, 50-58.
 • Self-Reflexivity and its Philosophical Dimension in the Teachings of the Thai Forest Tradition Conference Proceedings of the 20th Annual Conference of the Philosophy and Religion Society of Thailand (PARST), 2016, 162-180.
 • Art as Philosophy: The Convergence of Nature, Aesthetics and Spirituality in Chokchai Tukpoe, Journal of the International Association of Buddhist Universities JIABU, Volume V, 2015, 82-89.
 • Isan Mahachat Sung-sermon (Thet Laeh): Some Reflections on its Narratological Aspects Transcript – Journal of Literature and Cultural Studies, Department of English, Bodoland University, 2015, 29-43.
 • Prapheni Heet Sibsong: The Tradition of Merit-making with Ethical Commitment to the Other in Buddhism and World Crisis,UNDV International Conference Volume, 2015, 530-541.
 • The Middle Way for Sustainable Development amidst Social Changes in UNDV International Conference Volume, Vietnam Buddhist University Series 21, 2014, 45-69.
 • From Nagarjuna to Ajahn Chah: Buddhist deconstruction in theory and practice the Second IABU Conference Proceedings, 2012, 256-270.
 • Carving out a reflective space for posterity: The case of Somdet Aj Asabhamahathera and the indomitable spirit of Buddhist leadership UNDV International Conference Volume, 2011, 600-611.
 • Buddhist deconstruction in practice: A reflection on Luangpho Chah’s dismantling of the binary Journal of Buddhist Research Institute, Vol. 1, 2011, 1-15.
 • The Isan forest meditation tradition: A praxis of mental well-being vis-à-vis global recovery UNDV International Conference Volume, 2010, 582-600.
 • Narratology in the Isan Mahachat Sermon International Association of Buddhist Universities Journal (JIABU), 3(1), 83-106.
 • Versification in the Isan Mahachat Sung-sermon Buddhist Graduates’ Dissertation 2010 (2553), 409- 428.
 • The Isan Mahachat Sermon – An Overview Thammathat Journal Vol. 10 Issue 3, Nov 2009- Feb 2010, 71-84.
 • Poetic elements in the Isan Mahachat Sermon Thammathat Journal Vol. 10 Issue.2 July-Oct 2009 (2552), 80-93.
 • An analysis of figures of speech in the Isan Mahachat Sermon LSCAC Conference VolumeMahasarakham University,2010, pp.452-469 and Buddhasart-Prachna Paridasana Journal Vol. 2 No.1 June-Dec 2009 (2552), 157-176.
 • Boonkumkhaoyai: An Exemplary Model of Buddhist Economy UNDV Conference Volume 2009, pp. 83-94 and Thammathat Journal Vol. 10 No.1 March-June 2009 (2552), 92-104.
 • The Role of Sung-sermon Practitioner Monks of Isan Buddhist Graduate Dissertation 2009 (2552), 497-505.
 • Kamala Das’s My Story: A Critical Perspective Thammathat Journal Vol. 8 Issue 4, March-June 2008 (2551), 85-95.
 • The Bodhisattava from Suburbia Thammathat Journal Vol. 7 Issue 3, Nov 2006 (2549)- Feb 2007 (2550), 81-86.
 • What Indians can learn from Thais and Thais can learn from Indians, Thammathat Journal Vol. 7 Issue 2, July-Oct 2006 (2549), 89-95.
 • A Re-appraisal of Kamala Das’s Poetry, Thammathat Journal Vol. 7 Issue 1, March-June 2006 (2549), 91-105.
 • Filling in the Silences: Kamala Das’s Short Stories, Dhamma Views Vol. 6 Issue 1, March-June 2005 (2548), pp.83-91 & Vol. 6 Issue 2, July-Oct 2005 (2548), 103-111.
 • Pira Sudham – A Critical Appraisal, Dhamma Views Vol. 5 Issue 2 , July-Oct 2004 (2547), pp. 41-45 & Vol. 5 Issue 3, Nov 2004 (2547)-Feb 2005 (2548), 38-46.
 • Reflections on the Thai epithet ‘khaek’ and its implied meanings, Dhamma Views Vol. 5 Issue 1, March-June 2004 (2547), 37-48.
 • What is Culture? – Some reflections, Dhamma Views Vol. 4 Issue 3, Nov 2003 (2546) - Feb 2004 (2547), 26-33.
 • What is Postmodernism?, Dhamma Views Vol. 4 Issue 2, July-Oct 2003 (2546), 24-34.
 • Boonkumkhaoyai: An Exemplary Model of Buddhist Economy. Paper presented at the United Nations Day of Vesak International Conference, Thailand, May 2009. (Invited Panelist).
 • An Analysis of Figures of Speech in Isan Mahachat Sung-sermon. Paper presented at International Conference on Language, Society, and Culture in the Asian Contexts (LSCAC), Mahasarakham University, Thailand, January 6-7, 2010.
 • The Isan Forest Meditation Tradition: A Praxis of Mental Well-being vis-à-vis Global Recovery. Paper presented at the UNDV International Conference, 24 May 2010 (Invited Speaker).
 • Boonkumkhaoyai: An Exemplary Model of Buddhist Economy and Dhammic Socialism. Paper presented at the Third International Conference on Lao Studies co-hosted by the Centre for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP) and Centre for Lao Studies (CLS), USA, Khon Kaen, Thailand, July 14-16, 2010.
 • Buddhist Deconstruction in Practice: A Reflection on Luangpho Chah’s Dismantling of the Binary. Paper presented at the Third International Buddhist Research Seminar organized by the Buddhist Research Institute, Bangkok, Thailand, 8-10, January 2011.
 • Carving out a Reflective Space for Posterity: The Case of Somdet Aj Asabhamahathera and the Indomitable Spirit of Buddhist Leadership. Paper presented at the UNDV International Conference, Thailand, May 12-14, 2011 (Invited Speaker).
 • Narratology in the Isan Mahachat Sung-sermon. Paper presented at the XVI Congress of the IABS, Dharma Drum Buddhist College, Taiwan, June 20-25, 2011.
 • Pira Sudham: A Critical Appraisal. Paper presented at the XI International Conference on Thai Studies, organized by Mahidol University, Thailand, July 26-28, 2011.
 • Developing a Reflexive Mind: Resonance of Right Understanding (samma ditthi) in the Dhamma Talks of Ajahn Chah presented at the International Conference on ASEAN: Social, Cultural and Economic Dimensions, Mahasarakham University, Thailand, August 20-21, 2011.
 • From Nagarjuna to Ajahn Chah: Buddhist Deconstruction in Theory and Practice. Paper presented at the Second International Conference of the International Association of Buddhist Universities (IABU) Mahachulalongkornrajavidyalaya University, May 31 – June 2, 2012 (Invited Panelist).
 • The Philosophical Dimensions of Buddhist Ethics in the Teachings of Ajahn Chah, paper presented at the International Conference on Introspections on Buddhist Traditions, Gautam Buddha University, India, 7-9 September 2012 (Invited Speaker).
 • Trajectories of Convergence: A Comparative Outlook on the Teachings and Meditation Practice of Buddhadasa Bhikkhu and Master Sheng Yen paper presented at the 2nd International Buddhist Meditation Seminar, Thailand, 15 January 2013.
 • Monastic Leadership in the Making: Venerable Sali Kantasilo s Insightful Unifying of Gantha-dhura and Vipassana-dhura. paper presented at the Fourth International Conference on Lao Studies, University of Wisconsin-Madison, April 12-14, 2013.
 • The Isan Mahachat Sung-sermon - An overview paper presented at the Fifth International Buddhist Research Seminar, 12 May 2013 (Invited Panelist).
 • Deconstruction Deconstructed: A Study of Ajahn Chah in the Light of Derridean Philosophy paper approved for presentation at the 23rd World Congress of Philosophy, University of Athens, Greece, August 3-10, 2013.
 • The Middle Way for Sustainable Development amidst Social Changes paper presented at the 11th International Conference on the United Nations Day of Vesak, Vietnam, May 2014 (Invited Speaker).
 • Art as Philosophy: The Convergence of Nature, Aesthetics and Spirituality in Chokchai Tukpoe paper presented at the 19th Annual Seminar of the Society of Philosophy and Religion of Thailand (PARST), Khon Kaen University, Thailand, January 24-25, 2015.
 • Prapheni Heet Sibsong: The Tradition of Merit-making with Ethical Commitment to the Other paper presented at the 12th International Conference on the United Nations Day of Vesak, Ayuthaya, Thailand, May 2015 (Invited Speaker).
 • Self-Reflexivity and its Philosophical Dimension in the Teachings of the Thai Forest Tradition. Paper presented atthe 20th Annual Conference of the Philosophy and Religion Society of Thailand (PARST), Silpakorn University, Thailand, January 6-7, 2016.
 • The Battle Within: Developing a Virtuous Self for the Attainment of Communal Peace and Harmony paper presented at The World Buddhist Peace Conference, Sitagu International Buddhist Academy, Myanmar, January 22-24, 2016 (Invited Speaker).
 • From Wat Nong Pah Pong to Chithurst Monastery: The Trajectory of Mental Development in the Teachings of the Thai Forest Tradition paper presented at the Seventh International Buddhist Research Seminar on Cultural Geography in Buddhism, Nan Buddhist College, Thailand, February 18-20, 2016 (Invited Speaker).
 • Orality and the Quest for Truth in the Thai Forest Tradition. Paper presented at the International Seminar on Orality: The Quest for Meaning Cum 7th Annual Conference of Tribal Literary Forum of India (TLFI), organized by Department of English, Bodoland University, India, May 26-27, 2016 (Invited Speaker).
 • Ethics and Mindfulness paper selected for presentation at the Second International Conference on Mindfulness Conference, University of Sapienza, Rome, Italy, May 11-15, 2016.
 • Socially Engaged Buddhism in Laos: The Case of Venerable Sali Kantasilo paper presented at the 4th International Conference of the Association of Theravada Buddhist Universities (IATBU), organized by Smaratungga Buddhist College, Indonesia, November 10-14, 2016 (Guest Speaker).
 • Prapheni Heet Sibsong – The Tradition of Merit-making with Ethical Commitment to the Other paper requested to present at the 17th SEANET Conference, Chiang Mai, Thailand, January 10-14, 2017 (Invited Forum Speaker).
 • The Trajectory of Mental Development in the Teachings of the Thai Forest Tradition paper presented at the International Conference Nalanda Dialogue – Buddhism in the 21st Century organized by the Ministry of Culture, Govt. of India, March 17-19, 2017 (Invited Speaker).
 • Remaining Innovative in the Pristine Form: The Relevance of the Thai Forest Tradition to the Contemporary World paper presented at the NIC 2017 Conference Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus, March 31, 2017.
 • The Role of Buddhist Media in Fostering Global Peace and Harmony paper presented at the United Nations Day of Vesak Conference (ICUNDV) Buddhist Teachings for Social Justice and Sustainable World Peace, hosted by the Ministry of Buddhasasana, Govt. of Sri Lanka, May 12-14, 2017 (Invited Speaker).
 • Trajectories of Convergence: A Comparative Outlook on Buddhadasa Bhikkhu and Master Sheng Yen. paper presented at the 8th International Buddhist Research Seminar organized at Buddhadasa Indapanno Archives, Bangkok, Thailand, May 24-25, 2017.
 • The Ethico-philosophical Significance of the Doctrine of Anatta presented at the International Conference on Buddhist Traditions, Ideologies and Dissent Gautam Buddha University, India, September 7-9, 2017 (Invited Speaker)
 • Buddhist Feminism: Its Ecumenical Role and Compassionate Activism presented at the International Seminar on Changing Status of Women: Myth and Reality with Special Reference to Northeast India, Kokrajhar Govt. College, Bodoland, India, March 2018 (Resource Person and Plenary Speaker).
 • The Educational Need to Preserve Buddhist Cultural Identity in an Inter-connected World presented at the 3rd IBSC Seminar, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, May 2018 (Invited Speaker).
 • The Dhammic Metaphor: Reflections on the Teachings of Ajahn Chah. paper selected for presentation at the Fifth International Conference of the International Association of Theravada Buddhist Universities (IATBU),organized by the Buddhist and Pali University of Sri Lanka, November 27-28, 2018, (Invited Speaker).
 • Buddhist Feminism: Inspiring Lessons from Female Practitioners paper approved for presentation at the United Nations Day of Vesak Conference (ICUNDV) hosted by Vietnam in May 2019 (Invited Speaker).
 • A comparative study of ethnic Lao and Bodo textiles presented at The Sixth International Conference on Lao Studies, Cornell University, June 13-15, 2019. The role of Mahachat Sung-sermon practitioner monks in Laos and Northeast Thailand presented at The Sixth International Conference on Lao Studies, Cornell University, June 13-15, 2019.
ตำราวิชาการ
 • English Conversation for Buddhist Monks. Khonkaen: Klangnanavithaya Press, 2004 (2547). ISBN 974-92258-9-9
 • Fundamental Listening and Speaking in English. Khonkaen: Klangnanavithaya Press, 2006 (2549), (Reprinted 2013/2556). ISBN 974-94572-6-9
 • Advanced Listening and Speaking in English. Khonkaen: Khonkaen Printing Ltd., 2011 (2554). ISBN 978-616-549-021-4
 • Translation of Dhamma Talks of Ajahn Chah from English into Khmer (project coordinator of students’ translation work). Khonkaen: Klangnanavithaya Press, 2012 (2555).
 • Let’s Talk – A Comprehensive Guide to English Conversation in the Buddhist Context. Khonkaen: Klangnanavithaya Press, 2018 (2561). ISBN 978-616-468-950-3
 • Buddhist Deconstruction in Practice: A Reflection on Ajahn Chah’s Dismantling of Binaries. (forthcoming)
เอกสารประกอบการสอน
 • Listening and Speaking English III, 2004 (2547).
 • A Collection of Papers Presented at International Conferences, 2006 (2549).
 • Reflections – A Collection of Selected Papers, 2018 (2561).
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

เป็นคณะกรรมการคุมวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา ภาคภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557

 • An Analytical Study of the Relation between Human and Nature in Theravada Buddhism
 • An Analytical Study of the Views on Meritorious and Demeritorious Deeds of Theravada Buddhism in Kampong Chan Province of Cambodia
 • An Analytical Study of the Concepts of Peace and Harmony in the teachings of Samdech Preah Mahaghosananda in Cambodian Society
 • An Analytical Study of Morality in Cambodian Traditional Wedding at Chamnomkuet Village based on Buddhist Principle

เป็นคณะกรรมการคุมวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ

 • An Analytical Study of Venerable Dhammapala Khiev Chum’s Teachings on Suffering and its Alleviation
 • MA Thesis External Examiner (Dissertation Title: An Analysis of Psychological Abnormality of the Narrator in Poe’s The Black Cat through the First Person Point of View), Ubonrachathani Rajabhat University, 2015 (2558).
 • MA Thesis External Examiner (Dissertation Title: An Analysis of Deixis Used in a Selected Short Story), Ubonrachathani Rajabhat University, 2015 (2558).
 • Plenary Speaker and Session Chair at the International Seminar on “Changing Status of Women: Myth and Reality with Special Reference to Northeast India,” Kokrajhar Govt. College, Bodoland, India, 7-8 March 2018.
 • PhD Thesis External Examiner and Viva-voce Committee (Thesis Title: Literature into Film: An Analytical Study of Rituparno Ghosh’s Select Works), Bodoland University, 2018 (2561).
 • PhD Thesis External Examiner (Thesis Title: The Chemical Romance: A Study of Altered Consciousness in Select Narcotics Literature of France and England in 19th and 20th Centuries), Pondicherry University, 2018 (2561).
 • PhD Thesis External Examiner (Thesis Title: History Through Women/Women Through History: A Study of Select Works of Afro-American Women Writers), Bharathiar University, 2019 (2562).
 • PhD Thesis External Examiner (Thesis Title: Place, Displacement and Collective Memory in Select Twentieth Century Postcolonial Narratives), Pondicherry University, 2019 (2562).
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • Khru Nai Duangjai awarded by the Faculty of Education, MCU Khonkaen campus, 2007 (2550)
 • Ajahn Di Daen awarded by the Faculty of Education, MCU Khonkaen campus 2008 (2551)
 • Certificate of Honor for being invited Panelist at the International Conference on the United Nations Day of Vesak (ICUNDV) 2009 (2552)
 • Khru Nai Duangjai awarded by the Faculty of Education, MCU Khonkaen campus 2010 (2553)
 • Certificate of Honor for being invited Panelist and Moderator at the International Conference on the United Nations Day of Vesak (ICUNDV) 2010 (2553)
 • Person Award from the Provincial Governor, Khonkaen, Thailand, 2011 (2554)
 • Certificate of Honor for being invited Panelist and Moderator at the International Conference on the United Nations Day of Vesak (ICUNDV) 2011 (2554)
 • Khru Nai Duangjai awarded by the Faculty of Education, MCU Khonkaen campus 2014 (2557)
 • Outstanding Researcher Award 2014 (2557) awarded by the Buddhist Research Institute, Thailand
 • Certificate of Honor for being invited Panelist and Moderator at the International Conference on the United Nations Day of Vesak (ICUNDV) in Vietnam 2014 (2557)
 • Certificate of Honor for being invited Panelist and Moderator at the International Conference on the United Nations Day of Vesak (ICUNDV) 2015 (2558)
 • Ajahn Di Daen awarded by the Deputy-rector, MCU Khonkaen campus 2015 (2558)
 • Khru Nai Duangjai awarded by the Faculty of Education, MCU Khonkaen campus 2016 (2559)
 • Khru Nai Duangjai awarded by the Faculty of Education, MCU Khonkaen campus 2017 (2560)
 • Khru Nai Duangjai awarded by the Faculty of Education, MCU Khonkaen campus 2018 (2561)
 • Outstanding Research Award 2018(2561) awarded by the Buddhist Research Institute, Thailand
สมณศักดิ์