พระมหาประกาศ อาภากโร/ไชยราช

อาจารย์

สถานที่เกิด ๗๗ หมู่ที่ ๓ บ้านเสือกินวัว ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านเสือกินวัว เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ เขต ๓ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๗ หมู่ที่ ๓ บ้านเสือกินวัว ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์มหาสารคาม ๑๓๑ หมู่ ๓ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๙๔-๓๙๔-๘๕๐๔
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.๒๕๔๒ เปรียญธรรม ๕ ประโยค พ.ศ.๒๕๔๖ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(พธ.บ.) พ.ศ.๒๕๔๘ Master of Art in English (M.A.English)
งานคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านเสือกินวัว พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับแต่งตั้งให้เป้นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้สคณะตำบลมิตรภาพ เขต ๓
ประวัติการทำงาน ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ - จนถึงปัจจุบัน - อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ - หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ โครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประทศ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น - เป็นกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ โดยตำแหน่ง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ - ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น - เป็นกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ โดยตำแหน่ง - เป็นคณะกรรมการอนุบุคคลประจำวิทยาเขตขอนแก่น ในสัดส่วนคณาจารย์ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ - ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น - เป็นกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ โดยตำแหน่ง - เป็นคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น ในสัดส่วนคณาจารย์ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ - รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ๓ เมษยน ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน - รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
งานวิจัย ๑.การจัดการความขัดแย้งตามแนวพระพุทธศาสนา ๒.การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของนิสิตชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
บทความวิจัย/ทางวิชาการ -การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของนิสิตชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ,Dhammathas Academic Journal.Vol. 13 No. 3 (2013): พฤศจิกายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 -Religious Paradigm Shift in the ASEAN Region during the Age of Coming of Sinhalese Buddhism in 13th Century.NIC2017 The Fourth National and the Second International Conference 2017 “Buddhist Innovation for Developing Thailand” Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus
ตำราวิชาการ -English for Public Relation
เอกสารประกอบการสอน -Morphology and Syntax -Semantics -Advance Dhamma in English -An Introduction to English Literature
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์