พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผจร.วัดอุดมรังสี
ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๖๕ วัดอุดมรังสี ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ป.ธ.๗ , พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยม) มจร. M.A. LINGUISTICS,MYSORE UNIVERSITY,INDIA.
งานคณะสงฆ์ อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดอุดมรังสี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหศึกษา (คณะสงฆ์เขตหนองแขม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมรังสี เลขานุการเจ้าคณะเขตหนองแขม
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ A Study of Thai Speaking Problems of Cambodian Students Studying at RMUTI
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ. English for public relations. Instructive document on the subject in the Faculty of Humanity on English Major, Mahachulalongkornrajavidayalaya University Khon Kean campus, photocopy version, 2560 B.E. พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ. Introduction to Linguistics. Instructive document on the subject in the Faculty of Humanity on English Major, Mahachulalongkornrajavidayalaya University Khon Kean campus, photocopy version, 2560 B.E. พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ. Specific Listening in English. Instructive document on the subject in the Faculty of Humanity on English Major, Mahachulalongkornrajavidayalaya University Khon Kean campus, photocopy version, 2560 B.E. พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ. The Important place of Religion in Thailand. Instructive document on the subject in the Faculty of Humanity on English Major, Mahachulalongkornrajavidayalaya University Khon Kean campus, photocopy version, 2560 B.E. พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ. Listening and speaking in Advance English. Instructive document on the subject in the Faculty of Humanity on English Major, Mahachulalongkornrajavidayalaya University Khon Kean campus, photocopy version, 2561 B.E.
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์ พระมหา