พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร

อาจารย์

สถานที่เกิด ๓๘/๙ บ้านนาคำน้อย ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๗๑/๑ วัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๔๒๙๐๖๙๐๗
การศึกษา
 • พธ.บ. (ปรัชญา) มจร วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๔๖
 • พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มจร วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๔๙
 • Ph.D. (Philosophy) R.T.M.Nagpur University India 2016
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน
 • ๒๕๔๐ -ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดตราชูวนาราม
 • ๒๕๕๒ -พระวิทยากรอบรมปฏิบัติธรรมแก่ผู้ต้องหาเรือนจำกลางขอนแก่น
 • ๒๕๔๓-ปัจจุบัน เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฎิบัติธรรมแห่งที่ ๑ วัดโพธิ์บ้านโนนทัน
 • ๒๕๖๑ -อาจารย์พิเศษที่ ศธ.๐๕๘๖.๐๓(คคอ)๑๐/๘๔๐ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย (เป็นผู้ร่วมวิจัย) "การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • ๑. บทความวิจัยเรื่อง (ร่วม) การวิเคราะห์ทัศนะอภิปรัชญาในปรัชญาโยคะ, An Analysis of Metaphysical Perspective in Yoga Philosophy, ISSN : 1513-5845, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑, TCI ฐาน ๑ หน้า ๑๐๕-๑๑๒
 • ๒. บทความวิจัยเรื่อง (ร่วม) ศีลในฐานะเครื่องมือพัฒนามนุษย์ Percepts as a Tool of Human Development. ISSN : 2539-6757, วาสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑, TCI ฐาน ๑ หน้า ๔๔-๕๔
๑) บทความวิชาการ
 • ๑. บทความวิจัยเรื่อง (ร่วม) หน้าที่ของบิดามารดาในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท The Duty of Parents In the Views of Theravada Buddhist Philosophy. ISSN : 1513-5845, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ (ฉบับพิเศษ)” ฐานข้อมูล TCI ฐาน ๑ หน้า ๓๘๒-๓๙๒
 • ๒. บทความวิจัยเรื่อง (ร่วม) ภาวะผู้นำตามหลักทศพิธราชธรรม Leadership in Virtues of the King. The 5th National and the 3th International Conferences 2018. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓, หน้า ๑๕๑-๑๖๐
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์