นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๔๐/๒ หมู่ ๘ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๔ ๖๓๖ ๙๖๖๙
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ - ปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM101.75 Mhz. - ปฏิบัติงานเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปฏิบัติงานวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น - ปฏิบัติงานเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปฏิบัติงานวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น - ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น - ปฏิบัติงานเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ งานวิจัยร่วม เรื่อง อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างที่มีต่อวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำโขง (Influences of the Lanchang Kingdom on the way of life of People in Khong River Region)
บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิจัย เรื่อง อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างที่มีต่อวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำโขง (Influences of the Lanchang Kingdom on the way of life of People in Khong River Region)
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์