นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด 384 หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40190
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 113 หมู่ 13 ตำบลโคกสี ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์063 4216136, ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
  • อนุบาลโรงเรียนอมตวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
  • ประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
  • ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์(ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • ระดับปริญญาโท คณะพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน - ตำแหน่งครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด
- ตำแหน่งครูธุรการ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
- นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์