นางสาวลักคณา อาดมนตรี

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ ชำนาญการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน 134 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่ 7 โรงเรียนสวนสนุก จ.ขอนแก่น ชั้นมัธยมต้น ม.ศ. 3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ชั้นมัธยมปลาย ม.ศ.5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2538 บรรจุตำแหน่งบรรณารักษ์ พ.ศ.2540- 2545 นักวิชาการศึกษา และ ผู้ช่วยสอนสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พ.ศ.2547 -2554 นักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พ.ศ. 2555 นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวางแผน ฯ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน นักวิชาการ ชำนาญการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆขอนแก่น
งานวิจัย พ.ศ. 2553
บทความวิจัย/ทางวิชาการ -
ตำราวิชาการ -
เอกสารประกอบการสอน -
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ประสานงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน - ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ - ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ -ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
สมณศักดิ์ -