นางประกายเพชร ชารินทร์

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด รพ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๓๔ ม.๒ ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน -พ.ศ.๒๕๔๙ โรงพยาบาลขอนแก่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๓ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน -พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ สถานีอนามัยบ้านโนน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -พ.ศ.๒๕๕๖ -๒๕๕๗ กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา -พ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน กลุ่มบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์