พระครูสมุห์ธีระพงษ์​ นรินฺโท,ดร./แสนพงษ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป

สถานที่เกิด มหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๘ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสูง ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) พ.ศ. ๒๕๕๒ ป.ธ. ๑-๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท พุทธศาสตามหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก พุทธศาสตามหาบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน - พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นพระวิทยากร ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์ มจร.ขอนแก่น - พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมวิทยากร กรมศาสนา - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอแก่น ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล - พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำหน่วยปฏิบัติการงานพระธรรมทูต อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น เลขานุการรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น - พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์