นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

สถานที่เกิด จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ ชำนาญการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
การศึกษา ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังศึกษา คด.(พุทธบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว) สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  บรรจุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตามเลขที่คำสั่ง ๕๐๗ / ๒๕๕๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักงานวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดำรงตำแน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์ขอแก่น ตามเลขที่คำสั่ง ๑๐ / ๒๕๕๘ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัด สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ตามเลขที่คำสั่ง ๙๔๑ / ๒๕๖๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้รับเเต่งตั้ง ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ตามเลขที่คำสั่ง 1144/2561
งานวิจัย - ปีงบประมาณ 2560 - เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตีพิมพ์บทความในวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
บทความวิจัย/ทางวิชาการ - ปี ๒๕๕๘ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา –ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น - ปี ๒๕๖๐ ดำเนินการจัดทำระบบตารางเรียนตารางสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น - ปี ๒๕๖๓ ดำเนินการจัดทำ Appication MCUKK - ปี ๒๕๖๔ ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์